Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3705/12 , Stran 1817
Ob-3705/12
Na podlagi pisne zahteve delničarjev družbe, katerih delež v osnovnem kapitalu družbe presega eno dvajsetino, da se v zvezi z dnevnim redom 17. redne seje skupščine družbe, sklicane za dne 31. avgusta 2012, se dnevni red razširi z dvema dodatnima točkama, uprava družbe Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. v zvezi s 17. redno sejo skupščine, sklicano za dne 31. avgusta 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe, v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 in v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavlja dve dodatni točki dnevnega reda, ki glasita: I. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, zahtevana s strani delničarja KD Kapital d.o.o., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša 4,952% in s strani delničarja Adriatic Slovenica d.d., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša 0,970% se glasi: 5. Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila delnic, kar predstavlja 3.916.028 delnic. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Uprava družbe lahko na podlagi tega sklepa kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 75% knjigovodske vrednosti in ne bo višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi prejšnjih in tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena le, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih, za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic. Obrazložitev: S predlaganim sklepom uprava pridobi pooblastila za nakup lastnih delnic in omogoči tudi morebitni izstop manjšinskih delničarjev iz družbe. II. Dodatna točka 17. redne seje skupščine družbe, zahtevana s strani delničarja KD Kapital d.o.o., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša 4,952% in s strani delničarja Adriatic Slovenica d.d., katerega delež v osnovnem kapitalu znaša 0,970% se glasi: 6. Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: Skupščina družbe odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta Žana Jana Oplotnika. Skupščina družbe od dneva imenovanja za mandat 4 let, namesto Žana Jana Oplotnika imenuje Janeza Bojca. Utemeljitev: Manjšinski delničarji predstavljamo pomemben delež lastniškega kapitala v družbi. Zato menimo, da smo upravičeni do aktivnega upravljanja družbe tudi preko nadzornega sveta, in imenovanja kandidata v nadzorni svet, ki je predstavnik največjega manjšinskega lastnika. Janez Bojc je zaposlen v družbi Žito d.d., kjer opravlja funkcijo predsednika uprave. Po poklicu je univerzitetni diplomirani ekonomist. Janez Bojc ima veliko izkušenj tudi kot član in predsednik nadzornih svetov. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d.
Delničarja/predlagatelja: KD Kapital d.o.o. Jure Kvaternik član uprave Adriatic Slovenica d.d. Gabrijel Škof predsednik uprave Cergolj Matej član uprave Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. predsednik uprave Andrej Ribič, spec. za menedž.

AAA Zlata odličnost