Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2460. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica, stran 6054.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: pravilnik) ureja namen, pogoje in postopke dodeljevanja štipendij ter posledice, če štipendist svojih obveznosti ne izpolni.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
S pravilnikom se ureja štipendiranje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina), ki so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno leto pred oddajo vloge za štipendijo. Do štipendije so, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo po programu:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2, 4+1 in ostali dvostopenjski univerzitetni programi);
– 4-letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).
4. člen
Štipenditor po tem pravilniku je občina, ki za razpisane štipendije zagotavlja sredstva v proračunu občine.
II. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE
5. člen
(1) Štipendije dodeljuje komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, v naslednji sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta;
– en predstavnik občinske uprave;
– en predstavnik študentov;
– en predstavnik gospodarstva;
– en predstavnik negospodarstva.
(2) Občinski svet imenuje člane komisije po postopku in na način, določen s poslovnikom občinskega sveta, in sicer na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljevanju: komisija KVIAZ).
(3) Komisija KVIAZ pridobi predloge kandidatov za člane komisije:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank, zastopanih v občinskem svetu;
– za predstavnika občinske uprave od župana;
– za predstavnika študentov od Kluba študentov Slovenska Bistrica;
– za predstavnika gospodarstva od Kluba direktorjev Slovenska Bistrica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica;
– za predstavnika negospodarstva od javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
(4) Mandat predstavnika študentov je vezan na status študenta.
(5) Predstavnik gospodarstva je lahko imenovan v komisijo pod pogojem, da je zaposlen v podjetju oziroma je samostojni podjetnik, s sedežem v občini.
(6) Komisija ima predsednika in njegovega namestnika, ki ju izvoli izmed svojih članov na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče v komisijo imenovan predstavnik občinske uprave.
(7) Mandat komisije traja štiri leta.
(8) Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat zapored.
6. člen
Naloge komisije so:
– ob zaključku vsakega študijskega leta izdela zaključno poročilo o delovanju komisije in ga predloži občinskemu svetu;
– obravnava vloge in dodeljuje štipendije;
– odloča o vlogah v zvezi z vračilom štipendij;
– odloča o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu;
– predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu svetu.
7. člen
Komisija dela na sejah. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Komisija odloča z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa njegovega namestnika.
8. člen
Predsednik komisije ima naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje komisije;
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava občine, pri čemer upošteva navodila in sklepe komisije.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE IN DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ
10. člen
Štipendije tega sklada so:
– polletne (9. semester) oziroma celoletne štipendije;
– polletne oziroma celoletne štipendije za absolvente.
11. člen
V skladu s tem pravilnikom lahko pridobijo štipendije študenti od vključno II. letnika univerzitetne prve bolonjske stopnje ali drugih enovitih univerzitetnih programov študija najprej in absolventi, ki:
1. Imajo povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh letnikih študija vsaj 8,50 in ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od 24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta. Pri tem se upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta, v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije. Pri študiju, po programu univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2, 4+1 in ostali dvostopenjski univerzitetni programi) se pri II. bolonjski stopnji upoštevajo tudi vse ocene opravljenih obveznosti I. stopnje, razen diplome.
2. Redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nobeno leto študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za redno opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent največ eno leto ponavljal katerikoli letnik ali prekinil študij za največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 mesece neprekinjeno nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti.
3. Študirajo po programih:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2, 4+1 in ostali dvostopenjski univerzitetni programi);
– 4-letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).
4. Niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. Niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije.
6. Niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe.
7. Nimajo drugega vira dohodka (delo preko študentskega servise se ne upošteva kot dohodek).
8. Ne prejemajo štipendije iz drugega vira.
9. Za letnik študija v katerega se vpisujejo (na isti stopnji) še niso prejemali štipendije na podlagi tega pravilnika, Zoisove štipendije oziroma republiške štipendije, ne glede na vrsto študija.
10. Niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov, najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini)
12. člen
(1) Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija, prekine študij oziroma izgubi status študenta oziroma absolventa, mora to dejstvo sporočiti komisiji najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.
(2) Pravica do štipendije preneha po sklepu komisije z dne, ko je nastala sprememba, razen v primeru, ko je štipendist opravil obveznosti pred iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se mu preostali del pripadajoče štipendije po odločbi, izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem izplačilu štipendij.
(3) Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
(1) Za neupravičeno štipendijo se smatra:
– če štipendist v študijskem letu, za katero mu je bila dodeljena štipendija, prekine študij ali izgubi status študenta oziroma absolventa in v 11. mesecih po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen, če tega ne stori iz razlogov opredeljenih v 2. točki, 11. člena pravilnika ali zaradi trajne nezmožnosti dokončanja študija;
– če štipendist, ki je prejemal štipendijo, v obdobju 11. mesecev po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja, razen če tega ne stori iz opravičljivih razlogov opredeljenih v 2. točki, 11. člena pravilnika ali zaradi trajne nezmožnosti dokončanja študija;
– če štipendist prejema štipendijo tudi iz drugega vira;
– če komisija ugotovi, da je štipendist pridobil štipendijo z navajanjem neresničnih podatkov.
(2) Zakonite zamudne obresti se ne zaračunavajo v primeru, če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil pisno obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, občini vrne vse do tedaj prejete štipendije.
Če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil obveščen o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira in jo sprejme, ne vrne že prejete občinske štipendije, izgubi pravico do občinske štipendije v vseh nadaljnjih letih študija.
(3) Način in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno poravnavo. Kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, bo spore reševalo pristojno sodišče.
14. člen
(1) Višina štipendije za študente in absolvente se določa na naslednji način:
+----+---------+-------+----------+-----------+
|Zap.|Povprečna|Osnovni|Variabilni| Maximalno |
|št. | ocena | del | del točk |  skupno |
|  |     | točk | (max.  | število |
|  |     |    |  št.)  |  točk  |
+----+---------+-------+----------+-----------+
| 1. | 8,50– | 900 |  150  |  1.050  |
|  | 8,90  |    |     |      |
+----+---------+-------+----------+-----------+
| 2. | 8,91– | 1.000 |  150  |  1.150  |
|  | 9,50  |    |     |      |
+----+---------+-------+----------+-----------+
| 3. | 9,51– | 1.350 |  150  |  1.500  |
|  | 10,00 |    |     |      |
+----+---------+-------+----------+-----------+
(2) Točke za osnovni del štipendije se pridobijo izključno na podlagi izračuna povprečne ocene študenta.
(3) Za preračun ocen študentov, ki študirajo v tujini, se uporablja metodologija za podeljevanje Zoisovih štipendij.
(4) Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s pomočjo kriterijev za dodatne aktivnosti študenta v preteklem študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju. Študentu se upošteva največ 150 točk.
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij s področja študija (največje možno število točk 100)
+--------------+--------------------------+
|Tekmovanje  |   Število točk    |
+--------------+--------------+-----------+
|       | Individualni |  Ekipni |
|       |  rezultat  | rezultat |
+--------------+--------------+-----------+
|Državno    |   40   |   20  |
+--------------+--------------+-----------+
|Mednarodno  |   50   |   25  |
+--------------+--------------+-----------+
|Evropsko   |   60   |   30  |
+--------------+--------------+-----------+
|Svetovno   |   80   |   40  |
+--------------+--------------+-----------+
|MAX. TOČK =  |   100   |  100  |
+--------------+--------------+-----------+
2. Aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, ki je povezana s področjem študija (največje možno število točk 100)
+--------------------------+-------------+
|Udeležba         |Število točk |
+--------------------------+-------------+
|             |  Aktivna  |
|             | udeležba  |
+--------------------------+-------------+
|Državno          |   25   |
+--------------------------+-------------+
|Mednarodno do 3 udeležene |   30   |
|države          |       |
+--------------------------+-------------+
|Mednarodno nad 3 udeležene|   50   |
|države          |       |
+--------------------------+-------------+
|MAX. TOČK =        |   100   |
+--------------------------+-------------+
3. Ostalo (največje možno število točk 150)
+--------------------------+-------------+
|  Sodelovanje na javnih |Število točk |
|  natečajih s področja  |       |
|     študija     |       |
+--------------------------+-------------+
|Državna raven       |   30   |
+--------------------------+-------------+
|Meddržavna raven     |   60   |
+--------------------------+-------------+
|MAX. TOČK =        |   100   |
+--------------------------+-------------+

+--------------------------+-------------+
| Dodatna izobraževanja s |Število točk |
|   področja študija   |       |
+--------------------------+-------------+
|Doma           |   10   |
+--------------------------+-------------+
|V tujini         |   50   |
+--------------------------+-------------+
|MAX. TOČK =        |   80   |
+--------------------------+-------------+

+--------------------------+-------------+
|     Ostalo     |Število točk |
+--------------------------+-------------+
|Vzporedno šolanje     |   75   |
+--------------------------+-------------+
|Pohvala fakultete,    |   50   |
|univerze za dosežke pri  |       |
|študijski dejavnosti   |       |
+--------------------------+-------------+
|MAX. TOČK =        |   100   |
+--------------------------+-------------+
Vrednost točke znaša 0,032% minimalne plače (vrednost točke se zaokroži na stotine) v Republiki Sloveniji. Vrednost točke za vsako šolsko leto potrdi, na predlog komisije, župan občine s sklepom.
15. člen
V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev, se poskuša manjkajoča sredstva zagotoviti, kolikor to ni mogoče, komisija s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano povprečno oceno opravljenih obveznosti iz prve točke 11. člena pravilnika.
16. člen
Štipendije se med šolskim letom valorizirajo skladno z gibanjem višine minimalne plače v Republiki Sloveniji.
IV. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
17. člen
(1) Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Razpis traja najmanj 15 dni od dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje študijsko leto.
(2) Prijave na razpis je potrebno oddati izključno na razpisnem obrazcu.
18. člen
Kandidati za štipendijo morajo komisiji predložiti:
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih let študija;
– potrdilo o vpisu v dodiplomski študijski program na visokošolskem zavodu ali potrdilo o vpisu na izobraževalno ustanovo v tujini;
– ob prvi vlogi za štipendijo, overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o vpisu na izobraževalno ustanovo v tujini za študente, ki študirajo v tujini (ne velja za študente, ki so vpisani v slovensko fakulteto in gredo v tujino le na izmenjavo), pri vlogah v naslednjih letih pa ob pogoju, da študirajo na isti fakulteti, overjen prevod le na zahtevo komisije;
– potrdila o doseženih rezultatih in aktivnostih izven rednih študijskih dejavnosti v preteklem študijskem letu. V kolikor so potrdila izdana v tujih jezikih, je potrebno predložiti tudi njihov prevod, na zahtevo komisije pa overjen prevod;
– izjavo, da ne prejemajo štipendije iz drugega vira;
– izjavo, da niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
– izjavo, da niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije;
– izjavo, da niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe;
– izjavo, da nimajo drugega vira dohodka (delo preko študentskega servisa se ne upošteva kot dohodek);
– izjavo, da niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov, najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini);
– izjavo, da ne prejemajo druge štipendije;
– izjavo, da za letnik študija v katerega se vpisujejo še niso prijemali občinske, Zoisove ali republiške štipendije, ne glede na vrsto študija;
– kratek opis programa, za navedbo trajanja izobraževanja (točen datum začetka in datum zaključka) iz katerega mora biti razvidno, da je program primerljiv z univerzitetnim programom v Republiki Sloveniji in navedba pridobljenega strokovnega naziva po zaključku izobraževanja (za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini. Ne velja za študente, ki so vpisani v slovensko fakulteto in gredo v tujino le na izmenjavo);
– izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma javno objavi podatke v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
19. člen
V roku prispele vloge študentov obravnava komisija, ki s sklepom določi seznam, upravičencev in višino štipendije za posameznega upravičenca.
20. člen
Študenti, ki se prijavijo na razpis, prejmejo na podlagi sklepa iz 19. člena tega pravilnika ustrezno odločbo, ki jo izda občinska uprava občine.
21. člen
Zavrnjeni študenti imajo pravico do vpogleda v točkovanje lastne vloge. Prav tako imajo pravico, v 15 dneh po prejemu odločbe, da podajo pritožbo zoper odločbo, ki jo naslovijo na župana občine, vložijo pa na organ, ki je odločbo izdal.
V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ
22. člen
Štipendije se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.
23. člen
V primeru spremembe višine minimalne plače v Republiki Sloveniji se opravi poračun in se izplača skupaj s prvim rednim izplačilom štipendij po objavi uradnega podatka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Komisija se mora v skladu z določili 5. člena tega pravilnika konstituirati v roku treh mesecev po konstituiranju občinskega sveta v novem mandatu.
(2) Sedanji člani Upravnega odbora postanejo člani komisije, mandat pa jim preneha z dnem konstituiranja komisije po prvem odstavku tega člena pravilnika.
25. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa štipendij za študijsko leto 21012/13 dalje.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 73/08, 51/09).
Št. 9000-6/2012-11/9
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost