Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3695/12 , Stran 1798
Ob-3695/12
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
17. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 9. uri, v Novi Gorici, na Industrijski cesti 2, in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Hrvatin, za preštevalko glasov Nives Simčič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: Sklep 2.1: Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 1.659.452 €, ostaja nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih. Sklep 2.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave za poslovno leto 2011 in ji podeljuje razrešnico. Sklep 2.3: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta za poslovno leto 2011 in mu podeljuje razrešnico. 3. Volitve članov nadzornega sveta CPG, d.d. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina družbe se seznani: – z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Gašperja Marca, ki je bila predložena dne 9. 3. 2012 in ugotavlja, da mu je prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe CPG, d.d., z dnem 9. 3. 2012; – z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Igorja Umka, ki je bila predložena dne 20. 7. 2012 in ugotavlja, da mu je prenehalo članstvo v nadzornem svetu družbe CPG, d.d., z dnem 27. 8. 2012. Z dnem sprejema tega sklepa se za nova člana nadzornega sveta družbe CPG, d.d., kot predstavnika delničarjev izvolita Zlatko Vili Hohnjec in Marko Zaman. Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od 28. 8. 2012 do 28. 8. 2016. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizorska hiša BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 24. 8. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvideni preštevalki glasov. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo skladno s 300. členom ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Gradivo za skupščino skladno z 297.a členom ZGD-1 s predlogi sklepov delničarjem z navedbo organa, ki jih je predlagal, letno poročilo za leto 2011 skupaj z revizorjevim poročilom, poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter obrazložitve posameznih točk dnevnega reda, so brezplačno dostopni na poslovnem naslovu Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, vsak delovni dan družbe, med 9. in 12. uro, ves čas od objave tega sklica dalje in na uradni spletni strani družbe: www.cpg.si. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.
CPG, d.d. Uprava – direktor Kristjan Mugerli, dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost