Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3633/12 , Stran 1778
Ob-3633/12
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d., direktor družbe Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, sklicuje
23. skupščino družbe
Kompas International, turistična in trgovinska družba, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 10.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 465.976,02 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3. Seznanitev s potekom mandata članoma nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Heleno Šparovec, Pristava, Pristavška cesta 27, 4290 Tržič, in Primoža Kramarja, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška cesta 15B, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Člana sta imenovana od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let. 4. Skupščina se seznani, da je bil z dnem 6. 1. 2012 na podlagi odločbe KDD – Centralo klirinško depotna družba d.d., št. KD 3686 z dne 5. 1. 2012 opravljen vpis 180.048 delnic od skupno 189.800 delnic družbe z oznako KINR v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (delna izdaja). Predlagatelj sklepov k točki 2. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, k točki 3. pa nadzorni svet. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27. 8. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, I. nadstropje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na spletni strani družbe, www.kompas-yachting.com, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi s skupščino. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas Int d.d. Damjan Vezjak, direktor

AAA Zlata odličnost