Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3700/12 , Stran 1801
Ob-3700/12
Na podlagi točke 7.17 točke Statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, direktor družbe sklicuje
skupščino delničarjev družbe
Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 14. uri, v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlagane notarke. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011 ter mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev skupščine s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2011. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu. 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012. Direktor družbe oziroma nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Blaž de Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli Sonja Dacar, na skupščini prisostvuje notarka Nevenka Tory. Ad 2/ Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011 ter mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter poročilom uprave o nakupu lastnih delnic. Seznanitev skupščine s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2011. Ad 3/ a/ Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 v višini 3.238.392,88 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. Ad 4/ Za revidiranje računovodskih izkazov družbe se za leto 2012 imenuje revizijska družba PKF, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, t.j. do 13. 8. 2012. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Lepi pot 6, v tajništvu družbe, vsak delavnik med 10. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.tzs.si). V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom, ob 14. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tehniška založba Slovenije d.d. Blaž de Costa Direktor

AAA Zlata odličnost