Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje, stran 6060.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 12. redni seji dne 18. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje
1. člen
V Odloku o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 44/07, 38/10) se v uvodu črta besedilo »Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)«.
2. člen
V 3. členu se črta besedilo četrte točke »prejemajo denarno socialno pomoč«.
Dosedanji peta in šesta točka postaneta četrta in peta točka.
3. člen
V 4. členu se v 6. točki črta besedilo: »ki prejemajo denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu, in nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »posamezni družinski člani, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu za več kot 80%« nadomesti z besedilom »družina, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana oziroma družine ne presega višine osnovnega minimalnega dohodka, določenega na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, za več kot 30%.«
V drugem odstavku se besedilo »80%« nadomesti s »30%.«
Doda se tretji odstavek: »Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, določi po naslednjih merilih:
– prva odrasla oseba v družini ali samska oseba: 1,
– vsaka naslednja odrasla oseba: 0,7
– samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi: 0,5,
– otrok do 18. leta in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja: 0,7,
– dodatek za enostarševsko družino: 0,2.«
5. člen
V drugi alineji 9. člena se besedilo »po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem« nadomesti z besedilom »po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, in imajo dohodek oziroma je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje,«
Doda se drugi odstavek:
»Občinska denarna pomoč se upravičencu ne dodeli, če pri vlagatelju obstajajo krivdni razlogi, navedeni v zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, zaradi katerih ni upravičen do denarne socialne pomoči.«
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »upoštevajo vsi dohodki in prejemki, kot jih določa Zakon o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom: »smiselno upoštevajo vsi dohodki in prejemki, kot jih določata zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.«
7. člen
V 11. členu se v drugi alineji prvega odstavka za besedo vloge doda besedilo »(plačne liste delodajalca in bančni izpiski)«.
8. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Kolikor je vlagatelj dolžnik Občine Trebnje oziroma pravnih oseb, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se denarna pomoč izvede s poplačilom neplačanih terjatev.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V celoti se črta besedilo prvega in drugega odstavka 14. člena.
Tretji odstavek postane prvi odstavek in se spremeni, tako da se po novem glasi: »Upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premostitev trenutne materialne ogroženosti, se določi denarna pomoč v višini 50% osnovnega zneska občinske denarne pomoči, če živijo v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.«
10. člen
Črta se 15. člen.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »socialno varstvo« nadomesti z: »socialno varstvene prejemke«.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007
Trebnje, dne 18. julija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost