Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3623/12 , Stran 1771
Ob-3623/12
Uprava družbe Iskra-Releji tovarna relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole, v skladu z določili ZGD-1 sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji d.d.,
ki bo 30. 8. 2012, ob 14. uri, v prostorih družbe Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. Dnevni red: 1. Otvoritev zasedanja. Predsednik uprave – direktor otvori skupščino. 2. Izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: po predlogu direktorja in nadzornega sveta se izvolijo v organe skupščine: za predsednika skupščine Milan Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič in Janez Erker. Na seji je prisotna notarka Jožica Škrk. 3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. 4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe Iskra-Releji d.d. za poslovno leto 2011 v skladu z 293. členom ZGD-1. 5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2012. Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijsko hišo ABC Revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska cesta 101, 1001 Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 26. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dneva 26. 8. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Iskra-Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. Prijave na skupščini ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če naj skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Poslovodstvo mora nemudoma po preteku roka iz prejšnjega odstavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena tega zakona vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. Predlog delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavijo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Informacija o postopku uresničevanja glasovalne pravice po pooblaščencu Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi vsaj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe Štatenberg 88, Makole.
Iskra-Releji, d.d. Makole direktor družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti