Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3631/12 , Stran 1777
Ob-3631/12
Uprava družbe ob soglasju nadzornega sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. sklicuje
skupščino delniške družbe,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe na Čatežu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine. 2. Letno poročilo družbe za leto 2011 – informacija o poslovanju družbe. Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem posredovala informacijo o letnem poročilu družbe za leto 2010. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 325.974,72 EUR, ostane nerazporejen. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto. 5. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta, imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, in seznanitev s članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev. Predlog sklepa: Po ugotovitvi, da dosedanjim članom nadzornega sveta dne 27. 10. 2012 poteče mandat, skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Radovan Teslič, Gorkičeva 14, 1000 Ljubljana, Anton Klasinc, Ulica bratov Babnik 95, 1000 Ljubljana, Nijaz Čosić, Žaucerjeva 22, 1000 Ljubljana, Dejan Bjelobaba, Trubarjeva 40, 1000 Ljubljana. Mandat novih članov nadzornega sveta začne teči dne 28. 10. 2012 in traja 4 leta. Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev. Gradivo za skupščino družbe je vsem delničarjem na razpolago v tajništvu družbe v prostorih družbe na Čatežu, vsak delovni dan v tednu, med 9. in 14. uro. Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje je, da delničarji najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do vključno 27. 8. 2012) pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora biti pred ali ob sklicu predloženo družbi. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna ob času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe istega dne ob 14.30, na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d. uprava družbe Andrej Bajuk

AAA Zlata odličnost