Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2462. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, stran 6059.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 14. seji dne 19. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah znašajo mesečno na otroka:
1. Dnevni program za otroke   422,00 EUR
  1. starostnega obdobja         
  (1–3 let)                
 
 2. Dnevni program za otroke   310,00 EUR
  2. starostnega obdobja         
  (3–6 let)                
 
 3. Dnevni progam za otroke v   351,00 EUR
  kombiniranem oddelku (1–6        
  let)                  
 
 4. Dnevni program za otroke   351,00 EUR
  za starostno skupino (3–4        
  let)
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 36,00 EUR mesečno oziroma 1,80 EUR na dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ dva mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30%, za drugi mesec pa 50% določenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo le na podlagi sklepa občine, na območju katere imajo starši in otrok stalno bivališče.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije odbiti od cene programa celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.
5. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2012 dalje.
Št. 03212-0033/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost