Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3706/12 , Stran 1806
Ob-3706/12
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje v skladu s 7. členom tretjega odstavka Statuta družbe
21. sejo skupščine,
ki bo dne 27. 8. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in določitev njenih organov. Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje 2 preštevalca glasov, notarko za sestavo notarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost. 2.a Predložitev letnega poročila družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. 2.b Uporaba bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 527.267,38 EUR. Izplačajo se dividende na navadne kosovne delnice v skupni višini 51.206,00 EUR, kar znaša 0,40 EUR bruto na navadno kosovno delnico. Izplačajo se dividende na prednostne kosovne delnice v skupni višini 21.440,00 EUR, kar znaša 268,00 EUR bruto na prednostno kosovno delnico. Za dividende se uporabi ustrezni preneseni dobiček iz preteklih let. 2.c Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za preizkus računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijsko družbo ABC revizija d.o.o. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 23. 8. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. člena ZGD 1-C. Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana, vsak delavnik od dneva sklica skupščine, pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8. do 12. ure v tajništvu uprave, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe: www.rrc.si.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana mag. Mateja Sajovic, generalna direktorica

AAA Zlata odličnost