Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 62/2012 Ob-3686/12 , Stran 1740
Št. 62/2012 Ob-3686/12
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ L 379/2006) z vsemi spremembami, Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: uredba), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C, 37/12), Proračuna RS za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Priglasitve sheme de minimis pomoči »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, (št. priglasitve: M003-5022860-2010/IV) z dne 9. 5. 2012, Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/4 z dne 1. 6. 2010, Pogodbe o prenosu nalog posredniškega telesa na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje instrumenta javni razpis za izbor operacij, z naslovom »Vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 z dne 11. 5. 2012 (v nadaljevanju: pogodba o prenosu nalog) in Sklepa organa upravljanja št. OP RČV 1/2/09-MDDSZ o potrditvi instrumenta »Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015« z dne 18. 7. 2012 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2012 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, prve razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PT). 2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev sredstev bo izvedel Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je: – doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge; – doseganje večje konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog; – razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov za delovna mesta v panogi; – podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. Cilji javnega razpisa so: – vzpostavitev do 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov; – podpreti 150 podjetij; – razvoj in implementacija do 20 modelov kompetenc; – vključitev 1.000 oseb v usposabljanja; – izvedba 8.000 vključitev v usposabljanja. Ciljna skupina so podjetja, ki delujejo na področju posamezne gospodarske panoge in njihovi zaposleni. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja največ 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti: a) vsebinsko, administrativno in finančno vodenje operacije; b) razvoj in implementacija modela kompetenc, v katerem bodo definirani panožni kompetenčni profili za določena delovna mesta v podjetjih partnerstva, ugotovljeni primanjkljaji oziroma potrebe po razvoju kompetenc zaposlenih in izdelan načrt usposabljanj za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc; c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih partnerstva na podlagi izdelanega načrta usposabljanja; d) aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov (npr. povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah, organizacija posvetov in srečanj partnerstva, priprava modela kompetenc …); e) promocija, informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in možnostih zaposlovanja v panogi ter promocija izobraževanja za izbrane poklice oziroma delovna mesta. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Eden izmed partnerjev, ki je nosilni partner oziroma vlagatelj, odda vlogo v imenu partnerstva. Na javnem razpisu lahko kandidira le partnerstvo, ki vključuje: – najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12; v nadaljevanju: ZGD-1); – največ 20 partnerjev; – podjetja v okviru partnerstva, ki so v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 2011 skupaj zaposlovala vsaj 50 oseb; – le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu; – le podjetja oziroma samostojne podjetnike posameznike (v primeru da podjetnik posameznik nima zaposlenih mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost), ki nastopajo samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu in niso sodelovala v izbranih partnerstvih na razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013 (objavljen 6. 8. 2010 v Uradnem listu RS, št. 64/10). Partnerstvo mora sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v prijavi, in sicer na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (SKD, na primer: C30). V partnerstvu lahko sodelujejo podjetja registrirana po ZGD-1 ali samostojni podjetniki, ki se povežejo v partnerstvo, so registrirana za delovanje v izbrani panogi ali imajo skupno področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge. V partnerstvu lahko poleg podjetij sodelujejo tudi drugi partnerji, ki so pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela ipd.), ki izpolnjujejo pogoje določene v tem javnem razpisu. Partnerstvo lahko za namene izvajanja administrativno-finančnih nalog za celotno partnerstvo vključuje tudi največ enega partnerja, ki ni podjetje iz panoge (ali drugi partner) in izpolnjuje vse ostale pogoje določene v tem javnem razpisu. Drugi ali administrativno finančni partner se ne upošteva kot panožno podjetje. Vsak partner, ki sodeluje v partnerstvu, z izjavo (Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu) potrdi, da se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju operacije (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije). Upravičen partner (vključno z vlagateljem, ki je upravičenec) mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje ter: – je podjetje ali podjetnik posameznik registriran po ZGD-1 ali pravna oseba zasebnega prava registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano opravlja svojo dejavnost v RS najmanj 2 koledarski leti pred rokom za prijavo; – ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja operacije ter razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo operacije; – ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis; – ne opravlja dejavnosti, objavljene v 1. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005 z vsemi spremembami). To so pravne osebe iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (pod pogoji, določenimi v točki (i) in (ii) točke (c) 1. člena Uredbe št. 1998/2006/ES), izvozne dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo in podjetja v težavah (t.j. podjetja, ki so v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah) ter kadar gre za pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga ali za pomoči za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo; – ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji; – ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev oziroma je kršitev odpravil. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli partnerja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Način preverjanja oziroma dokazovanja izpolnjevanja pogojev je opisan v 2. točki razpisne dokumentacije. 6. Obveznosti vlagatelja, izbranega na javnem razpisu Vlagatelj, izbran na javnem razpisu bo: – v roku 8 dni od prejema posredoval v imenu partnerstva podpisano Tristransko pogodbo o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju: pogodbo o sofinanciranju); – izvajal aktivnosti operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju, veljavnimi predpisi, po dogovorjenem terminskem in finančnem načrtu ter po pravilih stroke kakovostno in gospodarno ter k takšni izvedbi zavezal partnerje in zunanje izvajalce; – partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe o sofinanciranju in v roku 30 dni od podpisa te pogodbe posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan partnerski sporazum (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije); – skladu v roku štirih mesecev od prejema sklepa posredoval kompetenčni model ter okvirni načrt usposabljanj; – posredoval skladu seznam zaposlenih v podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma projektne aktivnosti; – vsaj 10 dni vnaprej sporočal termine, lokacije in cene vseh usposabljanj skladu, ki lahko kadarkoli nenapovedano opravi kontrolo izvedbe; – pridobil dodatno soglasje sklada za izvedbo usposabljanj, katerih cena usposabljanja na udeleženca presega 500,00 EUR ali skupno 2.000,00 EUR (ne glede na število udeležencev), ali gre za posebej pripravljena usposabljanja, ki se ne izvajajo po javno objavljenem ceniku oziroma ponudbi; – na ravni operacije zagotavljal izvedbo ustreznih postopkov izbora zunanjih izvajalcev v skladu z veljavnimi predpisi javnega naročanja in pri tem dosledno upošteval protikorupcijsko klavzulo v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11); – skladu posredoval planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06); – dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju; – pred izvajanjem operacije določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije ter k temu zavezal partnerje; – spremljal morebitne prihodke operacije ter o le-teh poročal skladu; – obvezno hranil vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo in drugo dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku operacije; – zagotavljal vnos podatkov o operaciji in o listinah, vključenih v zahtevke za izplačilo v ISARR na ravni operacije oziroma projektov/partnerjev; – pripravljal in skladu posredoval vse potrebne podatke in dokumentacijo za usklajevanje predpisanega zahtevka za izplačilo ter po uskladitvi posredoval podpisan in žigosan zahtevek za izplačilo ter ostale obrazce in dokazila v skladu z Navodili PT in sklada o izvajanju in sofinanciranju operacij, ki jih izdata PT in sklad (navodila PT in sklada); – pripravljal finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal sklad ali PT ter na zahtevo pripravil izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave; – sporočal o vseh primerih, ko partnerji ali upravičenec kandidirajo za javna sredstva po shemi »de minimis«, oziroma jim bodo le-ta odobrena. V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis«, določenega v drugem odstavku 2. člena Uredbe št. 1998/2006/ES, bo prejeta sredstva v celoti vrnil; – spremljal podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe št. 1828/2006/ES; – izvajal naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES in Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 ter poročal o njihovem izvajanju ter k temu zavezal partnerje; – preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju operacije ter o tem obveščal sklad; – zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi; – zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in RS, vključno s PT in skladom, in ukrepal skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščal PT, sklad in OU; – upošteval omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006/ES in obveščal sklad o spremembah operacije in jamčil, da v roku 5 let po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb na operaciji. Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičenca izbranega na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju operacije, katere osnutek je v razpisni dokumentaciji (Priloga 1). 7. Kazalniki Za učinkovito spremljanje operacij vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora vlagatelj predvideti v vlogi na razpis: – število vzpostavljenih kompetenčnih centrov; – število podprtih podjetij; – število vključitev zaposlenih oseb v usposabljanje; – število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje. 8. Spremljanje podatkov o udeležencih V skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe št. 1828/2006/ES, bo nosilni partner na ravni operacije spremljal in zagotavljal tudi podatke o udeležencih, in sicer glede na: – spol, – status na trgu delovne sile, – starost, – ranljive skupine, – izobrazbo. 9. Financiranje 9.1. Vir financiranja Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. 9.2. Razpoložljiva višina sredstev Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2012–2015 znaša 5.000.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavljajo v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike, in sicer s proračunskih postavk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9.3. Obdobje upravičenosti Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2012, 2013, 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna RS) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2015. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri vlagatelju oziroma vključenemu partnerju nastali od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju operacije do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 8. 2015) in jih bo vlagatelj oziroma projektni partner plačal v 30-ih dneh po koncu izvajanja projektnih aktivnosti, vendar ne kasneje kot 30. 9. 2015. S sklepom o sofinanciranju operacije odobreno obdobje izvajanja operacije se lahko podaljša le na podlagi utemeljene in odobrene vloge izbranega vlagatelja. 9.4. Omejitev zaprošenega zneska Zaprošeni znesek za posamezno operacijo mora biti najmanj 100.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR. Vlagatelj lahko v imenu partnerstva podjetij zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov operacije. Ob prijavi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 50% sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v podjetjih partnerstva (seštevek upravičenih stroškov f. in g. kot so definirani v 11. točki Upravičeni stroški). 9.5. Dopolnilno sofinanciranje Skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe je v okviru tega javnega razpisa omogočeno tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup strojev, opreme in pohištva, v primeru, da je le-to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. Vrednost nakupa strojev, opreme in pohištva ne sme presegati 10% vseh upravičenih stroškov projekta. Nakup strojev, opreme in pohištva je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za doseganje ciljev projekta. Sredstva za nakup strojev, opreme in pohištva se bodo izplačevala postopoma, tekom trajanja projekta, v upravičenem odstotku od že realiziranih upravičenih stroškov projekta. 10. Pomoč po pravilu »de minimis« Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške predstavljali pomoč po pravilu »de minimis« na podlagi priglašene sheme »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela« (št. priglasitve: M003-5022860-2010/IV). Vsak partner, ki bo sodeloval pri izvedbi operacije, uveljavlja stroške kot prejemnik pomoči po pravilu »de minimis«. Posamezen prejemnik pomoči (posamezno podjetje v partnerstvu) lahko v obdobju treh (3) koledarskih let pridobi največ 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v primeru, da deluje v cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov. 11. Upravičeni stroški Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so neposredno povezani z operacijo, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil dokazilo o njihovem plačilu; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika; – so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Strošek DDV ni upravičen strošek. Druge morebitne neupravičene stroške operacije krijejo partnerji sami. Neupravičeni so stroški: – ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi operacije; – usposabljanj zaposlenih pri partnerjih, ki niso podjetja ali podjetniki posameznik registrirani po ZGD-1 ter zaposlenih pri administrativno-finančnem partnerju; – ki presegajo predvidene mejne vrednosti, kot so določene pri opisu posameznih upravičenih stroškov. Upravičeni stroški operacije so stroški (a-g): a. plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na operaciji za delo do dveh polnih zaposlitev(*1) (za polovični ali polni delovni čas) za posamezni mesec za: (*1) Administrativno-finančni partner, katerega osnovna dejavnost ni neposredno povezana s panogo, lahko uveljavlja največ do ene zaposlitve za polni delovni čas, ki se upošteva v kvoti do dveh zaposlitev na projektu. – vsebinsko vodenje operacije (npr. koordinacija priprave modela kompetenc, priprave in izvajanja načrta usposabljanj, zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in – administrativno in finančno vodenje operacije (npr. vnos podatkov v ISARR, priprava poročil, finančno spremljanje, zbiranje ponudb, izvajanje javnih naročil …); b. informiranja in obveščanja (največ do višine 20.000 €); c. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih dveh alinejah (točka a in b); d. zunanjih storitev (največ do višine 30.000 €), ki vključujejo strošek izdelave kompetenčnega modela (največ do višine 20.000 €); e. nakupa strojev, opreme in pohištva največ do 10% vseh upravičenih stroškov operacije za opremo projektne pisarne oziroma prostorov namenjenih za usposabljanje; f. izobraževanja in usposabljanja (po potrditvi modela kompetenc s strani sklada) – za notranje usposabljanje se povrnejo stroški na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 20 EUR/uro. Na vsako pedagoško uro izvedbe notranjega usposabljanja, predavanja, seminarske ure, delavnice ipd., se prizna dve uri za pripravo. Za uro izvedbe usposabljanja se tako lahko uveljavlja do 60 EUR. – za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev oziroma kotizacij; g. organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev. Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in zahtevana dokazila za izkazovanje stroškov so določena v 3. točki razpisne dokumentacije. 12. Prepoved dvojnega financiranja Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, partnerstvo ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja. Če bo sklad, PT ali katerikoli drug nadzorni organ ugotovil, da je partnerstvo prejelo sredstva za stroške operacije tudi iz drugih javnih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil sklad, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan posredniškemu telesu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 13. Merila za izbor Komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril. Merili na ravni prednostne usmeritve OP RČV: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila na ravni javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril in postopek izbora sta opisana v 4. oziroma 5. točki razpisne dokumentacije. Na seznam izbranih vlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk. Vloga mora pri posameznem merilu na ravni javnega razpisa v okviru poglavja Kakovost vsebine pri vsakem od meril 2.1. in 2.2. prejeti več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več kot 0 točk, bo vloga zavrnjena. 14. Zagotavljanje enakih možnosti Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse, katerih zaposlitev je lahko sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi vlagatelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom Uredbe št. 1083/2006/ES ter 6. členom Uredbe št. 1081/2006/ES, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v vlogi se bo zagotavljalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo), ZGD-1 in 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vlagatelji lahko vnaprej na vlogi označijo, kateri deli vloge so poslovna skrivnost. To se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Izbrani vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 16. Rok in način prijave Oddaja vloge Vlagatelj odda vlogo v imenu celotnega partnerstva. Partnerji s podpisom izjave (Obrazec št. 3 razpisne dokumentacije) izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, če bo operacija izbrana za sofinanciranje. Oddaja vloge pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje. Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 9. 2012. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo vrnjene vlagatelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge. Formalno popolna vloga Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže. Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer je predviden žig): – Obrazec št. 1: Vloga (del razpisne dokumentacije) – Obrazec št. 2: Finančni načrt, ki vključuje pregled stroškov po partnerjih in številčni pregled skupnih profilov oziroma delovnih mest (del razpisne dokumentacije) – Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu (del razpisne dokumentacije). Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vlogo je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ). Obrazec št. 2: Izjavo partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjavo o partnerstvu mora oddati vsak partner (vključno z vlagateljem). Označba ovitka Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR kompetenčni center za razvoj kadrov«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR kompetenčni center za razvoj kadrov«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. 17. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnem mestu sklada (www.sklad-kadri.si). Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete vloge v okviru tega javnega razpisa. Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Postopek izbora upravičencev je natančneje opisan v 5. točki razpisne dokumentacije. Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo predstojnik sklada izdal sklepe izbranim in neizbranim vlagateljem. Izbrani vlagatelj bo vključen v seznam upravičenih vlagateljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih vlagateljev in prejemnikov sredstev, naziv operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 18. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. 01/434-58-87 ali na e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si. Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa www.sklad-kadri.si. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija vsebuje: – Navodila za pripravo vloge – Obrazec št. 1: Prijavni obrazec – Obrazec št. 2: Finančni načrt – Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu – Priloga št. 1: Vzorec tristranske pogodbe o sofinanciranju operacije – Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost