Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3625/12 , Stran 1773
Ob-3625/12
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe, upravni odbor družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, sklicuje
21. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 29. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe. I. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Predlog sklepov: 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov upravnega odbora ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2011 v višini 302.156,00 EUR ostaja nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi kot organu vodenja v letu 2011 do 27. 7. 2011. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v letu 2011 do 27. 7. 2011. 2.5. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora kot organu vodenja in nadzora v letu 2011 od 27. 7. 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Predlagatelj vseh sklepov je upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 21. skupščini delničarjev družbe Gorenjski tisk d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju. II. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Besedilo sklica skupščine je dostopno tudi na spletni strani družbe http://www.go-tisk.si.Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člena ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje dne 25. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25. 8. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 1.149 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d. Upravni odbor Marko Mohar, predsednik Davor Vlahek, član Tomas Vucurevic, član

AAA Zlata odličnost