Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 478-0060/2007-09 Ob-3711/12 , Stran 1758
Št. 478-0060/2007-09 Ob-3711/12
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2012, objavlja naslednjo
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, matična št.: 5881811, ID za DDV: SI12310727. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: Predmet javne dražbe so nezazidana stavbna zemljišča na Hmelini v Radljah ob Dravi, namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Izgradnja komunalne infrastrukture je v teku in bo zaključena najkasneje do konca leta 2012, zaradi česar se zemljišča prodajajo kot komunalno urejena. Za vsa zemljišča je pridobljeno pravnomočno enotno gradbeno dovoljenje. Projektna dokumentacija ni všteta v ceno in jo plača kupec. Parc. št. 161/13 v izmeri 625 m2, izklicna cena 33.728,00 EUR, 161/14 v izmeri 631 m2, izklicna cena 33.980,00 EUR, 161/20 v izmeri 630 m2, izklicna cena 33.952,00 EUR, 161/21 v izmeri 624 m2, izklicna cena 33.697,00 EUR, 161/22 v izmeri 585 m2, izklicna cena 32.010,00 EUR, 161/26 v izmeri 656 m2, izklicna cena 38.639,00 EUR, 161/27 v izmeri 681 m2, izklicna cena 39.508,00 EUR, 161/7 v izmeri 633 m2, izklicna cena 34.123,00 EUR, vse parcele ležijo v k.o. Radlje ob Dravi. Izklicna cena ne vsebuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek njenega višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene za nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino roku 30 dni od podpisa pogodbe. Prodajalec bo zemljiškoknjižno dovolilo izdal po plačilu celotne kupnine; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe in zadrži varščino. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v torek, 21. avgusta 2012, na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, soba 313/III, s pričetkom ob 11.30. Javna dražba bo potekala za vsako posamezno nepremičnino po vrstnem redu, kot so navedene v 2. točki te objave. Kandidati se bodo morali 15 minut pred pričetkom dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave. 7. Višina varščine Dražitelji morajo plačati varščino v višini 4.000,00 EUR (za draženje ene nepremičnine neodvisno od parc. št.) na račun prodajalca št. 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo – Hmelina«, najkasneje do ponedeljka, 20. 8. 2012, do 12. ure. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži že plačano varščino. 8. Dodatne informacije in ogled Podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na sedežu Občine Radlje ob Dravi, tel. 02/887-96-35, kontaktna oseba Nadja Volmajer-Bezjak. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži notarsko overjeno pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če v imenu ponudnika na javni dražbi draži njegov pooblaščenec; – predloži izpisek iz poslovnega registra (pravne osebe) oziroma izvirnik osebnega dokumenta (fizične osebe). Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 10. Pravila javne dražbe – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražitelj, ki ni uspel pri dražbi posamezne nepremičnine, lahko sodeluje pri javni dražbi naslednjih nepremičnin. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler zapisnik o poteku dražbe ni končan. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Radlje ob Dravi, www.radlje.si, in v Uradnem listu RS.
Občina Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost