Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3733/12 , Stran 1816
Ob-3733/12
Uprava družbe Peko, d.d. Tržič, Ste Marie aux Mines 5, Tržič, na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in tretjega odstavka 12. člena Statuta delniške družbe sklicuje
23. redno skupščino družbe,
ki bo 29. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi v 4. nadstropju, na poslovnem naslovu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa k 1. točki: skupščina imenuje organe skupščine, in sicer za predsednico skupščine se imenuje odvetnico Vesno Okršlar in za preštevalko glasov Ireno Križnar. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Marija Murnik iz Kranja. 2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa k 2. točki: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2011 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2011 ter revizijskima poročiloma za poslovno leto 2010 k obema letnima poročiloma. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Peko za leto 2011. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011. Članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2011 skupščina podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa k 3. točki: skupščina imenuje kot pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Gradiva Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom ter utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Cesta ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, tajništvo uprave, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi na spletnih straneh: www.peko.si. Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe k 1. in 2. točki, sklep k 3. točki pa predlaga le nadzorni svet. Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih opredeljenih glasov. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami. Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov info@peko.si, s pripisom »za skupščino družbe«. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov: Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti, v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov: info@peko.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti. Sklepčnost Skupščina je sklepčna, če se je udeleži najmanj toliko delničarjev, da imajo skupaj vsaj 25% glasov na skupščini. Če predpisana sklepčnost ob pričetku zasedanja ni dosežena, se skupščina opravi na istem kraju z istim dnevnim redom s pričetkom ob 11. uri. Takrat skupščina odloča ne glede na število delnic z glasovalno pravico.
Peko d.d. Janez Sajovic, univ. dipl. org. predsednik uprave

AAA Zlata odličnost