Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3687/12 , Stran 1794
Ob-3687/12
Na podlagi 8.3 člena Statuta Železar Štore D.P. d.d. ter v skladu z določili 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) sklicuje uprava družbe
11. redno skupščino
delniške družbe Železar Štore D.P.d.d.,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 12. uri, v prostorih male telovadnice Osnovne Šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore (Lipa), z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini naslednji sklep: 1. Za predsednika skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalki glasov pa Mojca Havliček in Vlasta Verhovšek. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila notarja Aleksandra Mraza iz Celja. 2. Predstavitev Letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: 2. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah-1. 3. Odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini naslednji sklep: 3.1. Bilančna izguba v višini 1.136.866,00 EUR se delno pokrije iz dobička preteklih let v višini 742.823,87 EUR, razlika v višini 394.042,13 EUR pa ostane nepokrita in se prenese v naslednje obračunsko obdobje. 3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. Utemeljitev: Skupščina odloča tudi o pokrivanju bilančne izgube, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog pokrivanju bilančne izgube. V skladu s statutom družbe in ZGD-1 se sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Gradiva Popolno gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom skupščine je delničarjem na voljo in na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinški depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 27. 8. 2012 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27. 8. 2012. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD. Pravica do obveščenosti Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki ga prejmejo skupaj z vabilom na skupščino. Čas sklica Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 12. uri. Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost. Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Železar Štore D.P. d.d. Uprava – direktor Anton Franulič

AAA Zlata odličnost