Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3661/12 , Stran 1785
Ob-3661/12
Direktor družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in Statutom družbe objavlja
sklic skupščine
KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana
Direktor KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina bo dne 28. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9. Dnevni red: 1. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov. Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Damjana Škofiča in za preštevalki glasov Alenko Pišler in Teo Švigelj. 2. Predložitev letnega poročila, konsolidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta. 3. Podelitev razrešnice. Predlog sklepa: skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo ECUM Revizija, d.o.o., Ljubljana. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) Ugotovi se, da se Ferjan Anici in Šifrer Mariji dne 14. 11. 2012 izteče mandat članic nadzornega sveta družbe. b) Za članici nadzornega sveta se z dnem 15. 11. 2012 imenujeta Ferjan Anica, naslov: Dolenja vas pri Polici 3C, 1290 Grosuplje in Švigelj Tea, naslov: Cesta Dolomitskega odreda 22, 1000 Ljubljana, za obdobje šestih let, šteto od vključno 15. 11. 2012 dalje. 6. Spremembe Statuta družbe. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe. Predlagatelja sklepov k 1., 3. in 6. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k 4. in 5. točki dnevnega reda pa je le nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje tretji dan pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 24. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: vrocanje@ks-nalozbe.com. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: vrocanje@ks-nalozbe.com. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na uradni spletni strani družbe http://www.ks-nalozbe.com/ in na sedežu družbe, na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet), – besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe (dostopno tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet), – revidirano letno poročilo družbe KS Naložbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, – revidirano konsolidirano letno poročilo skupine KS Naložbe d.d. za poslovno leto 2011, – Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet), – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic Skupno število vseh izdanih delnic družbe KS Naložbe d.d. je 3.909.878. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic KS Naložbe d.d. je 3.909.878.
KS Naložbe d.d. direktor dr. Blaž Vodopivec

AAA Zlata odličnost