Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 63/2012 Ob-3680/12 , Stran 1744
Št. 63/2012 Ob-3680/12
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 12. 6. 2012, in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 11008-1/2012/3 z dne 19. 7. 2012, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2012/2013 (140. javni razpis)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2012/2013. Do štipendije po tem javnem razpisu so upravičeni: – štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu in nadaljujejo študij v višjem letniku v študijskem letu 2012/2013, – kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji letnik v študijskem letu 2012/2013. Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije in ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo ocenile na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. 2. Višina sredstev in štipendije Višina razpoložljivih sredstev za štipendije po tem javnem razpisu za študijsko leto 2012/2013 znaša 550.000,00 EUR. Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2012/2013 znaša 150,00 EUR mesečno oziroma 1.800,00 EUR za celo študijsko leto. K štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki: – dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki ni subvencionirana, v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za študente iz Porabja v višini 80,00 EUR na mesec, – dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00 EUR na mesec, – dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, razen za državljane držav članic Evropske unije, v višini 123,86 EUR na mesec. Do dodatka za obvezno zdravstveno zavarovanje bo štipendist upravičen le v primeru prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije od začetka prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje v študijskem letu 2012/2013. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije in uveljavljajo dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, morajo k vlogi predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje v študijskem letu 2012/2013. Kandidati, ki jim bo prvič dodeljena pravica do prejemanja štipendije, morajo predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pred podpisom pogodbe o štipendiranju. 3. Pogoji javnega razpisa Kandidat, ki prvič uveljavlja pravico do štipendije, mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje: 1. ima katerega od naslednjih osebnih statusov: – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije ali – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije ali – Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa, 2. hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, 3. hkrati ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali splošnih aktih delodajalca, 4. ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji, 5. ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 6. ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let, 7. je v študijskem letu 2012/2013 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo. Izpolnjevanje pogojev iz prve in druge alineje 1. točke, 2., 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka sklad preverja na podlagi izjave kandidata oziroma uradne poizvedbe pri pristojnem organu oziroma instituciji. Štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije izpolnjevati pogoje za nadaljevanje dodiplomskega študija in izkazati vpis v višji letnik v študijskem letu 2012/2013 glede na 7. točko prvega odstavka tega poglavja. Štipendisti morajo izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka izpolnjevati celoten čas izobraževanja, za katerega jim je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha. 4. Dokumentacija 4.1 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in ji priložiti naslednja dokazila: 1. kandidati, ki so brez državljanstva Republike Slovenije, morajo predložiti dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti, in sicer: – kandidati, ki so pripadniki slovenskih izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz rojstnih matičnih knjig, iz katerih je razvidna slovenska narodnost, dokazila o članstvu v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah, itd.), dokazila o vezeh kandidata z Republiko Slovenijo ali druga ustrezna dokazila, – kandidati, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo na območju njihovega prebivanja) ali druga ustrezna potrdila; 2. dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, krožkih, šolah, misijah ipd.), iz katerih mora biti razviden časovni in vsebinski obseg delovanja; 3. potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2012/2013; 4. potrdilo o vseh doseženih ocenah v zadnjem letniku zaključenega formalnega izobraževanja; če je kandidat to izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, ga lahko sklad pozove k predložitvi uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil izobraževanje; 5. življenjepis kandidata z opisom udejstvovanja v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije; 6. najemno pogodbo, iz katere mora izhajati, da je kandidat najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2012/2013 – za kandidate, ki uveljavljajo dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana. Kandidat, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo moral pred podpisom pogodbe o štipendiranju predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dokazila iz točk 1., 2. in 3. je treba predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vsa ostala dokazila iz prejšnjega odstavka so lahko kopije, pri čemer si sklad pridržuje pravico zahtevati na vpogled originale. Oddanih dokumentov sklad ne vrača. Kandidat, ki v času oddaje vloge še nima začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora za zastopanje pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletni strani ali na sedežu sklada. 4.2 Dokumentacija, ki jo morajo predložiti štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije Štipendist mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in potrdilo o vpisu v višji letnik študija v študijskem letu 2012/2013 v izvirniku ali v overjenem prepisu. Štipendist, ki uveljavlja dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje, mora predložiti potrdilo o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v študijskem letu 2012/2013. Štipendist, ki uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni namestitvi, ki ni subvencionirana, mora predložiti najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je štipendist najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu 2012/2013. 5. Merila za ocenjevanje vlog kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije Vloge kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se ocenjujejo na podlagi treh meril in sicer povprečne ocene, aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije in ocene Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prijavitelj lahko na podlagi vseh meril prejme največ 60 točk, pri čemer mora po merilu pod točko b) prejeti najmanj 5 točk, da se vloga prijavitelja uvrsti v nadaljnji postopek. a) Ocene Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa. Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji. Ocene, pridobljene na programih v Republiki Sloveniji, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5. b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije Prijavitelj mora aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb s podpisom in žigom. Vsaka aktivnost, ki jo uveljavlja prijavitelj, mora biti vsebinsko in časovno opredeljena. Za vsako izkazano aktivno sodelovanje prejme prijavitelj 5 točk. Najvišje možno število točk po tem merilu je 25 točk. c) Ocena Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Ker se posamezne slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije zelo razlikujejo glede organiziranosti oziroma razvejanosti organizacijskih struktur in dejavnosti, se razlikujejo tudi možnosti prijaviteljev za aktivno narodnostno delovanje. Z namenom odprave izhodiščne neenakosti, lahko Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu na podlagi zaprosila komisije poda mnenje, na podlagi katerega se prijaviteljem, ki prihajajo iz okolij s slabo razvito narodnostno strukturo, šibko organiziranostjo in narodnostno dejavnostjo, dodeli dodatnih 10 točk. Dodatnih 10 točk se lahko na podlagi mnenja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dodeli tudi prijaviteljem, ki prihajajo iz področij, za katera je Republika Slovenija posebno zainteresirana, da se narodno(stno) ustrezneje ovrednotijo ter okrepijo. Za oceno o upravičenosti do dodelitve dodatnih 10 točk komisija pridobi mnenje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Najvišje možno število točk po tem merilu je 10 točk. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Sklad bo najprej odločil o vlogah prijaviteljev, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije. Glede na dodeljena sredstva po prejšnjem odstavku bo preostanek razpoložljivih sredstev namenil kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije. Kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk od prijavitelja z največ točkami do tistega z najmanj točkami. Če več kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, prejme enako število točk, se prijavitelji dodatno razvrstijo glede na povprečno oceno, ki je bila upoštevana v postopku točkovanja vloge po merilu ocen. Na seznam upravičencev do štipendije se izmed kandidatov, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, prednostno uvrsti po en kandidat, ki je med prijavitelji iz iste države dosegel najvišje skupno število točk. Če razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za vse take prijavitelje, imajo prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk oziroma v primeru enakega števila točk prijavitelji z višjo povprečno oceno. Preostali kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število točk od prijavitelja z največ točkami dalje, ne glede na državo, pri čemer se prijavitelji, ki so dosegli enako število točk, dodatno razvrstijo po doseženi povprečni oceni. 7. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja Postopek javnega razpisa vodi komisija v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih z odločbo predvidenih dokazil s strani kandidata sklad z izbranimi kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, sklene pogodbo o štipendiranju. Štipendisti, ki jim je že dodeljena pravica do štipendije, s skladom sklenejo aneks k pogodbi o štipendiranju. O dodelitvi pravice do štipendije novim kandidatom, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije, se odloči za obdobje od študijskega leta 2012/2013 do konca izobraževalnega programa. O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko leto. Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvajati le za tekoče študijsko leto, njeno izvajanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi ter vloži vlogo na vsakoletni razpis. 8. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti, vidno označena z napisom »Vloga na 140. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani, in sicer na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano prijavnico ter vsa dokazila iz 4. točke morajo kandidati, ki prvič uveljavljajo pravico do štipendije predložiti najkasneje do vključno 20. septembra 2012, štipendisti, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije do vključno 28. septembra 2012. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden poteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je mogoče oddati osebno na naslovu sklada vsak delovni dan v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Osebno vložena vloga se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure (za rok 20. 9. 2012) ali do 14. ure (za rok 28. 9. 2012). Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Če prijavitelji ne bodo dopolnili vloge v določnem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge, bo sklad njihove vloge zavrgel. 9. Dostopnost dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si in na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v poslovnem času. Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu: maja.deisinger@sklad-kadri.si oziroma v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Maji Deisinger na tel. 01/434-58-96 ali osebno na naslovu sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost