Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3696/12 , Stran 1798
Ob-3696/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe TU FIN, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, izvršni direktor sklicuje
skupščino družbe
TU FIN, d.d.,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012 ob 15. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov. Predlog sklepa št.1: za predsednika skupščine se izvoli Saša Koštial in za preštevalko glasov Irena Jerant. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d., za leto 2011 in letnega poročila za skupino TU FIN za leto 2011, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za leto 2011. Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe TU FIN, d.d., za leto 2011 in letnega poročila za skupino TU FIN za leto 2011. Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011 na 19. strani, v točki 2.2.18 v poglavju 2.2.Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa št. 2.3: skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Izvolitev novega člana upravnega odbora zaradi odstopa člana upravnega odbora. Predlog sklepa št. 3.1: skupščina ugotavlja, da je Silvi Modic, na podlagi njene odstopne izjave, z dnem 6. 3. 2012 prenehalo članstvo v upravnem odboru družbe. Predlog sklepa št. 3.2: za novega člana upravnega odbora družbe TU FIN, d.d., se za obdobje štirih let izvoli Zaki Ishag, rojen 15. 6. 1936, stanujoč 40 Birkbeck Road, London NW7 4AA, UK. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa št.4: na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za pooblaščenega revizorja družbe TU FIN, d.d. za leto 2012, revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Informacije za delničarje Dostopnost gradiva za skupščino in druge informacije v zvezi s skupščino V poslovnih prostorih družbe od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 12. ure, ter od 14. do 15. ure, so delničarjem na vpogled vsa gradiva za skupščino. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red. Svoji pisni zahtevi morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo pravočasno podane in utemeljene zahteve, skupno s čistopisom novega dnevnega reda objavila na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov, ki jih pošlje družbi po pošti. Uprava družbe bo delničarjev predlog sklepa objavila na način iz 296. člena ZGD-1, če ji bo delničar poslal razumno utemeljen predlog v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji so v izvrševanju svoje pravice do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 upravičeni na skupščini postavljati vprašanja in zahtevati dodatna pojasnila in podatke, če je to potrebno za presojo dnevnega reda skupščine. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svojo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan), to je do vključno 26. 8. 2012 in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe do konca navedenega presečnega dne. Vsak delničar, ki je veljavno prijavil svojo udeležbo na skupščini, lahko imenuje svojega pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblaščenec se mora izkazati s predložitvijo pisnega pooblastila, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis delničarja, fizične osebe, oziroma pri delničarjih, pravnih osebah, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig/pečat, če ga pravna oseba uporablja. Udeleženci skupščine so se dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi evidentiranja udeležencev skupščine in potrditve udeležbe na seznamu prisotnih delničarjev.
TU FIN, d.d. Izvršni direktor

AAA Zlata odličnost