Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3693/12 , Stran 1797
Ob-3693/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d.- Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
22. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 13. uri, v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2011 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2011, seznanitev z bilančno izgubo za poslovno leto 2011 in odločanje o njej, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za leto 2011, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalca glasov se izvolita Gordana Verk in Leopold Šturbej. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2011 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2011, seznanitev z bilančno izgubo za poslovno leto 2011 in odločanje o njej, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za leto 2011, podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2011. Predlog sklepa k točki 2: 2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom upravnega odbora družbe o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe CM Celje, d.d. za leto 2011 in o sprejetem revidiranem letnem poročilu Skupine CM Celje za leto 2011. 2.2. Skupščina se seznani, da znaša bilančna izguba družbe za leto 2011 10.025.128,26 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita. 2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. 2.4. Skupščina za poslovno leto 2011 ne podeljuje razrešnice članom upravnega odbora družbe: Vengust Marjanu, Oberžan Vidi, Korber Leni. 2.5. Skupščina za poslovno leto 2011 podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe: Zver Zdravku, Šepetavc Petru, Stermecki Vojku. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa k točki 3: Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je upravni odbor pooblaščen imenovati drugega revizorja. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure, od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.cm-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega kapitala.
CM Celje, d.d. predsednik upravnega odbora Zdravko Zver

AAA Zlata odličnost