Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3665/12 , Stran 1786
Ob-3665/12
Na podlagi Statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012 ob 12.30, v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FOND in skupine FOND za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa 2.1.: Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2011 znaša 16.096.992,89 € v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 436.131,00 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan skupščine, v obliki dividende, ki znaša 29,00 EUR bruto na delnico, in ki se izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva skupščine. Preostali del bilančnega dobička ostane začasno nerazporejen. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FOND za poslovno leto 2011. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe FOND se za revizijo računovodskih izkazov družbe FOND za leto 2012 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana. Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine, do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/372-24-85. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/372-24-85. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 26. 8. 2012, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca). Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
FOND d.d., Idrija direktorica Darja Petrič Florjančič

AAA Zlata odličnost