Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3732/12 , Stran 1815
Ob-3732/12
Na podlagi 22. člena Statuta ACH, d.d., Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne 24. 8. 2010) sklicujem
skupščino ACH, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika se izvoli Miha Kozinca. Za preštevalca glasov se določi Lidijo Troha in Igorja Vivodo. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane. 2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: I. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v znesku 25.508.803,10 EUR se uporabi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Dividenda za leto 2011 iz točke I/1 tega sklepa znaša 3,20 evrov bruto na delnico in se jo začne izplačevati petnajsti delovni dan po zasedanju skupščine na bančne račune delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na peti delovni dan po zasedanju skupščine. III. Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012 na predlog nadzornega sveta. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2012 se ponovno imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska c. 111, Ljubljana. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Z dnem 4. 9. 2012 poteče mandat članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, Jošku Vučemilu, mag. Olgi Jakhel Dergan, Štefanu Krajncu in Janku Vodičarju. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se na predlog nadzornega sveta z dnem 5. 9. 2012 za dobo 4 let izvoli: 1. Joška Vučemila, 2. mag. Olgo Jakhel Dergan, 3. Cvetano Rijavec 4. Deana Mikoliča. Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je na vpogled v poslovnem sekretariatu ACH, d.d., Baragova 5, Ljubljana, ob delavnikih med 10. in 12. uro, kjer so na voljo tudi obrazci prijavnic in pooblastila (naročila lahko tudi po e-mailu lidija.troha@ach.si). Sklic s predlogi sklepov je objavljen tudi na uradnih spletnih straneh družbe (www.ach.si). Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo v skladu z drugim odstavkom 297. člena ZGD-1 svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava mora vsebovati podatke za identifikacijo delničarja in število delnic, s katerimi bo glasoval na skupščini. Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da pridejo na sejo pol ure pred najavljenim začetkom, da bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda, katero lahko pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi skica skupščine. Nasprotni predlog po 300. členu ZGD-1 ali volilni predlog po 301. členu ZGD-1 se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 kolikor so za to izpolnjeni pogoji iz 300. člena ZGD-1 in le kolikor je delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal volilni predlog oziroma utemeljen nasprotni predlog, v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
ACH, d.d., Ljubljana mag. Herman Rigelnik generalni direktor

AAA Zlata odličnost