Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2454. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev, stran 6048.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/11), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (Urani list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTGP, 15/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11, 40/11 in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. seji dne 16. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
2. člen
Pomoč družini na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javno službo na območju Občine Moravske Toplice izvaja Dom starejših Rakičan (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
3. člen
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
6. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do pomoči družini na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju, tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki ter imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Moravske Toplice.
9. člen
Pod pogoji iz prejšnjega člena so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu, duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. CENA IN PLAČILO STORITEV
10. člen
Pomoč družini na domu se financira iz proračuna Občine Moravske Toplice najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitev in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
Občinski svet Občine Moravske Toplice daje, na predlog izvajalca javne službe, soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki mora biti oblikovana skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
11. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči družini na domu.
Zavezanec za plačilo je tudi fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.
V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
12. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec in drugi zavezanec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve.
Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov pomoči družini na domu pri Centru za socialno delo Murska Sobota, ki odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po postopku in na način, določen s predpisi o socialnem varstvu.
13. člen
Plačila storitve pomoči družini na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljen dohodek ne dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči družini na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
14. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu na izrecno zahtevo občine, lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, v korist občine, ki zanj financira pomoč družini na domu.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku 20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti oproščen plačila storitve, je dolžan vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni od nastanka spremembe sporočiti Centru za socialno delo Murska Sobota.
Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku 15 dni po nastanku spremembe, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi, od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu oziroma zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VI. DOKUMENTACIJA
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči družini na domu na obrazcu »Evidenca pomoči na domu«, ki obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovank in oskrbovalcev,
– vsebino pomoči,
– izvajalca storitev in
– evidenco opravljenih poti.
17. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in izvajalcem storitve se uredijo s pogodbo o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Moravske Toplice sklene župan.
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za to področje.
O načinu in vsebini izvajanja službe pomoči družini na domu ter o porabljenih finančnih sredstvih, je izvajalec storitev dolžan občini podati pisno poročilo najmanj enkrat letno.
Izvajalec javne službe mora na zahtevo občine posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izvajalec javne službe je dolžan seznaniti z določili tega odloka vse upravičence do storitev javne službe pomoč družini na domu in z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve. Center za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne upravne odločbe.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99).
Št. 122-00020/2012-6
Moravske Toplice, dne 16. julija 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost