Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3713/12 , Stran 1808
Ob-3713/12
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., uprava in nadzorni svet sklicujeta
57. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: Kapitalska družba, d.d.),
ki bo v ponedeljek, dne 20. 8. 2012, ob 11. uri, v prostorih Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepov: 1. Za predsednico skupščine se izvoli Tina Vizjak Špec. 2. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar. 2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d.d. se je seznanila z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d.d. za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011. 3. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d.d. se je seznanila s Konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2011. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar Republika Slovenija skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) izvršuje svoja upravičenja preko Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., nadzorni svet Roman Dobnikar predsednik nadzornega sveta uprava Bachtiar Djalil predsednik uprave

AAA Zlata odličnost