Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3622/12 , Stran 1771
Ob-3622/12
Na podlagi Statuta delniške družbe Tovarne transportnih naprav d.d. Podskrajnik 17, 1380 Cerknica z dne 19. decembra 1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na
15. skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 8. uri, v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti notarke ter izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednica Helena Rajk in dve preštevalki glasov Barbara Mlakar in Kaja Pakiž. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. 3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: celoten bilančni dobiček 8.687,96 € se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Pooblastilo upravi za lastne delnice. Predlog sklepa: skupščina družbe TTN d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu družbe in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice in nižja od 2,00 € za delnico. Pri odsvojitvi delnic pa mora biti prodajna oziroma obračunska cena delnice višja od nabavne cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz 247. člena ZGD. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni svet. Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih družba kupi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani vsi ponudniki. Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano. Delničar oziroma njegov pooblaščenec se lahko udeleži skupščine oziroma uresničuje glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da se najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavi za udeležbo na skupščini. Prijave lahko neposredno odda v tajništvu družbe ali pošlje po pošti na naslov družbe. Prijava se šteje za pravočasno, če jo je delničar oddal priporočeno po pošti, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Delničarje, kot tudi pooblaščence prosimo, da se na dan zasedanja skupščine javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi podpisa liste prisotnih in prevzema glasovalnih lističev. Gradivo in predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, je na voljo v tajništvu na sedežu družbe dan po objavi zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
TTN Tovarna transportnih naprav d.d. uprava Viktor Pakiž

AAA Zlata odličnost