Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3580/12 , Stran 1770
Ob-3580/12
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Varnost Ljubljana, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d. Ljubljana, Trg OF 13, Ljubljana, sklicujem
16. skupščino
Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2012 ob 8. uri, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu v Ljubljani, Staničeva ul. 41. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se, da na podlagi devetega odstavka 19. člena statuta zasedanje skupščine vodi predsednik nadzornega sveta Peter Volgemut, notarski zapisnik pa sestavi vabljeni notar Jože Rožman iz Domžal, za preštevalko glasov se izvoli Vesna Alibabić. 2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011, seznanitev skupščine s prejemki članov organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v poslovnem letu 2011 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za leto 2011 izkazan v višini 1.823.510 EUR, se ne razdeli. b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2012 imenuje revizijska družba EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Šmartno v Tuhinju 45, 1219 Laze v Tuhinju. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb in dopolnitev statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu družbe na naslovu Ljubljana, Staničeva ul. 41 (pritličje-levo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 10. in 12. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: Varnost Ljubljana, d.d., Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov: Varnost Ljubljana, d.d., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov Varnost Ljubljana, Staničeva 41 (pritličje-levo).
Varnost Ljubljana d.d. Jure Majhenič predsednik uprave

AAA Zlata odličnost