Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3728/12 , Stran 1812
Ob-3728/12
Uprava družbe Gruda - Jurmes, d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s Statutom družbe, sklicuje
redno letno skupščino
družbe Gruda - Jurmes d.d.,
ki se bo vršila dne 29. 8. 2012, ob 9.30, v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v dvorani D, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica mag. Katja Kumar Bavec iz odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p., d.o.o. 1.2 Za preštevalca glasov se imenuje družba Ixtlan Forum d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana. 1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila. 3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu. Predlog sklepa: Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011 direktorici Mileni Tržan. Skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011 članom nadzornega sveta družbe. 4. Predlog razporeditve dobička za leto 2011. Predlog sklepa: pozitivni poslovni izid poslovnega leta 2011 v višini 6.506,00 EUR se uporabi za kritje izgube iz preteklih poslovnih let. 5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta zaradi poteka mandata obstoječemu članu nadzornega sveta. Predlog sklepa: 5.1. Skupščina se seznani, da je članu nadzornega sveta Jožetu Podpečanu dne 26. 8. 2012 potekel mandat in skupščina družbe Jožeta Podpečana odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe z dnem poteka mandata. 5.2. Skupščina družbe z dnem 29. 8. 2012 za mandatno dobo štirih let od dneva imenovanja v funkcijo člana nadzornega sveta družbe imenuje Antona Grilca, Pečje 16, 8290 Sevnica. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni datum) in so svojo udeležbo na skupščini pisno najavili na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej. Pooblaščenec je lahko samo delničar družbe ali odvetnik. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. člena ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo, ki vsebuje popolna besedila listin in predlogov, je na vpogled od dneva objave sklica skupščine do njenega zasedanja, na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro, brezplačno. Predlagatelj vseh točk dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gruda - Jurmes d.d. uprava družbe – direktorica Milena Tržan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti