Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3723/12 , Stran 1811
Ob-3723/12
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe AG, družba za investicije d.d. Upravni odbor sklicuje
19. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012, ob 17. uri, v Ljubljani, na Kavčičevi ul. 66, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine Predlog sklepa št. 1.1.: Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice. Predlog sklepa št. 2.1.: skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 2.2.: bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 321.467,68 EUR ostane v celoti nerazporejen. Predlog sklepa št. 2.3.: skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa št. 3.1.: za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2012 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana. 4. Razrešitev člana upravnega odbora in imenovanje novega člana. Predlog sklepa št. 4.1.: skupščina družbe razreši člana upravnega odbora Mitjo Kovačiča. Predlog sklepa št. 4.2.: za člana upravnega odbora se imenuje Igor Adlešič. 5. Sprememba sestavin kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa št. 5.1.: skupščina sprejme predlagane spremembe sestavin kapitala. Predlog sklepa št. 5.2.: skupščina sprejme predlagano zmanjšanje osnovnega kapitala družbe. 6. Povečanje osnovnega kapitala. Predlog sklepa št. 6.1.: osnovni kapital družbe se poveča za 2.000.000,00 EUR z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke. Skupno število novo izdanih delnic se izračuna tako, da ustreza določbam drugega odstavka 333. člena ZGD-1. Nove delnice se najprej ponudijo obstoječim delničarjem. V primeru, da obstoječi delničarji ne vpišejo in vplačajo vseh ponujenih delnic, se te ponudijo dobro poučenim vlagateljem. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. 7. Sprejem čistopisa statuta. Predlog sklepa št. 7.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta. Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali tel. 05/907-47-90. Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe: www.agog.si. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi Uradnem listu RS. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, in na elektronski naslov: info@agog.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, in na elektronski naslov: info@agog.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, 27. 8. 2012 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino, na naslov: AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agog.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe: www.agog.si. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 400.000 navadnih kosovnih delnic.
AG, družba za investicije d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost