Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2406. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), stran 5956.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-20
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11) se v 3. členu v četrti alineji črta besedilo »in doseganje razvojne specializacije razvojne regije«, za besedo »financiranja« pa se dodata vejica in besedilo »pri čemer imajo prednost pri uvrščanju v dogovor projekti za doseganje razvojne specializacije razvojne regije«.
V osmi alineji se besedi »in širšem« nadomestita z besedama »oziroma širšem«.
V deseti alineji se besedi »javnega prava« nadomestita z besedilom »v večinski javni lasti«.
Enajsta alineja se črta.
Dosedanje dvanajsta do štirinajsta alineja postanejo enajsta do trinajsta alineja.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj eno leto pred začetkom novega programskega obdobja mejna občina v regiji prestopi v sosednjo regijo, če s tem soglaša večina občin z večino prebivalstva regije, v katero občina prestopa. Za prestop mejne občine čez mejo kohezijske regije, ki se lahko opravi najmanj štiri leta pred začetkom programskega obdobja, je poleg soglasja večine občin z večino prebivalstva sosednje regije, v katero občina prestopa, potrebno tudi soglasje ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(kohezijska regija)
(1) Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država, se razvojne regije povezujejo v kohezijske regije.
(2) Kohezijske regije se ujemajo z enotami na ravni NUTS 2, te pa so določene po postopku iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 1), ki je bila zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 31/2011 z dne 17. januarja 2011 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L št. 13 z dne 18. 1. 2011, str. 3).
(3) Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije.
(4) Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije iz 10.a člena tega zakona.
(5) Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje predhodno soglasje o vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država. Strokovne in administrativno-tehnične naloge za razvojni svet kohezijske regije opravlja državni organ, pristojen za regionalno politiko.
(6) Pri izvajanju programov EU ali njihovih delov, ki se izvajajo samo v okviru ene oziroma druge kohezijske regije, se funkcija upravljanja praviloma prenese na enoto državnega organa, pristojnega za regionalno politiko, v kohezijski regiji.
(7) Vlada z uredbo določi način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije.«.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V 9. členu se v drugi alineji črta besedilo »in sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– usklajevanje predlogov dogovorov za razvoj posameznih regij, predlaganje odločitev vladi iz njene pristojnosti in vodenje teritorialnega razvojnega dialoga,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, se črtata vejica in besedilo »programov izobraževanja regionalnih menedžerjev«.
V dosedanji šesti alineji, ki postane sedma alineja, se besedilo »Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja« nadomesti z besedilom »javnem skladu, namenjenem spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
6. člen
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja)«.
V prvem odstavku se besedilo »Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad) nadomesti z besedilom »javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad),«, na koncu drugega stavka se vejica in besedilo »določenem s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev iz državnega proračuna« nadomestita z besedilom »dodelitve sredstev, določenem v zakonu, ki ureja podporno okolje za podjetništvo«, tretji, četrti in peti stavek pa se črtajo.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sklad lahko ustanavlja kapitalske družbe in vlaga kapital v druge pravne osebe na podlagi pisnega soglasja ustanovitelja. Skupni obseg zadolženosti sklada ne sme preseči enainpolkratnik kapitala sklada. Sklad zaključi izterjavo kredita, ko je vsota poplačil dolžnika večja ali enaka vsoti glavnice, pogodbenih obresti in morebitnih stroškov izterjave, če je izvedel postopek prisilne izterjave dolga, v katerem je neuspešno izvedel dejanje izterjave. Če je to za sklad gospodarno, lahko s svojimi dolžniki v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sklepa poravnave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
7. člen
Za 10. členom se v poglavju III. doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(organi odločanja)
Razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije sprejemajo:
– razvojni svet regije,
– svet regije, in
– razvojni svet kohezijske regije.«.
8. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se črtata.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Člani sveta so:
– predstavniki občin,
– predstavniki gospodarstva v regiji in
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji.
Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in sestavo določi svet regije z dvotretjinsko večino vseh članov. Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin se predlaga izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo sedež v regiji. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskemu obdobju.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Glasovi predstavnikov občin v svetu se štejejo dvojno.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu in dogovoru za razvoj regije mora naknadno potrditi svet regije, ki ga sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik sveta samoupravne narodne skupnosti v regiji, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost. Delo sveta regije ureja poslovnik, ki ga sprejme svet regije z dvotretjinsko večino.«.
V petem odstavku se besedilo »Odbore sveta vodijo regionalni menedžerji« nadomesti z besedilom »Odbore sveta vodi RRA«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »in« doda beseda »ocenijo«.
11. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »vlada« nadomesti z besedo »služba«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
12. člen
V 18. členu se v četrti alineji za besedo »sveta« postavi vejica in dodata besedi »sveta regije.«.
13. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona izbere svet regije za programsko obdobje RRA po postopku v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna razmerja med svetom regije in RRA se določijo s pogodbo.«.
V drugem odstavku se besedilo »je soustanovitevlj RRA država« nadomesti z besedilom »daje služba predhodno soglasje k izbiri RRA« in črta besedilo »Medsebojna razmerja med občinami, državo in RRA se določijo s pogodbo.«.
V tretjem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža,«.
V drugi alineji se črta besedilo »od tega najmanj štiri regionalne menedžerje,«.
V šesti alineji se besedilo »osebami javnega prava« nadomesti z besedilom »pravnimi osebami v večinski javni lasti«.
V petem odstavku se besedilo »oseb javnega prava« nadomesti z besedilom »pravnih oseb v večinski javni lasti«.
V šestem odstavku se za besedo »svet« doda beseda »regije«, za besedilom »uspešnostjo dela RRA« se doda besedilo »ter izpolnjevanjem pogojev iz tretjega odstavka tega člena«, za besedama »RRA opravlja« pa se doda beseda »naloge«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA.«
Osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »pogoje za opravljanje nalog regionalnega menedžerja« nadomesti z besedilom »način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže«.
14. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedi »razvojnih programih« nadomestita z besedama »razvojne namene«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se šesta do osma alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– natančen opis razvojnih namenov, v katere se vlaga premoženje, z dinamiko izvajanja,
– opis, kako bo preneseno premoženje uporabljeno,
– obveznost prejemnika, da na zahtevo službe poroča o uporabi premoženja,«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
Dosedanja deveti in deseti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Regija, v kateri so bile do uveljavitve tega zakona izvedene volitve v razvojni svet regije, lahko nadaljuje s konstituiranjem razvojnega sveta regije v skladu z dosedanjo ureditvijo. Regija, v kateri je bil do uveljavitve tega zakona sprejet odlok o ustanovitvi razvojnega sveta regije, nadaljuje z izvedbo volitev v razvojni svet regije v skladu z 8. členom tega zakona.
(2) Svet regije, ustanovljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), ki na dan uveljavitve tega zakona še deluje, nadaljuje z delom v skladu s tem zakonom. V regiji, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se sestava sveta regije uskladi s tretjim odstavkom 12. člena zakona v 60 dneh od uveljavitve tega zakona.
(3) RRA, ki je z dnem uveljavitve tega zakona vpisana v evidenci regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nadaljuje z opravljanjem splošnih razvojnih nalog v regiji do konca programskega obdobja. Pogoje iz prve alineje tretjega odstavka 20. člena zakona mora izpolniti najpozneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Vlada najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda uredbo iz sedmega odstavka 6.a člena zakona in uskladi s tem zakonom Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11).
17. člen
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ki je bil ustanovljen z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja št. 01401-4/2009/7 z dne 23. 7. 2009 in št. 01401-4/2009/12 z dne 18. 1. 2012, do pripojitve Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo nadaljuje z delom na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/12-5/26
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 472-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost