Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 12-020-000736 Ob-3658/12 , Stran 1783
Št. 12-020-000736 Ob-3658/12
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe KIG d.d. in drugega odstavka 295. člena ZGD-1, uprava družbe na lastno pobudo sklicuje
19. redno sejo skupščine
družbe KIG podjetje za proizvodnjo in upravljanje družb d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2012, ob 8.30, v sejni sobi na sedežu družbe, na naslovu Zagorica 18, 1292 Ig, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Tina Bačić kot predsednica in bo hkrati tudi preštevalka glasov. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom KIG d.d. in skupine KIG d.d. za leto 2011, vključno s prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila KIG d.d. in skupine KIG d.d. za poslovno leto 2011. 2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011, v višini 5.242.417,37 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev. 4.1.) Zaradi poteka mandata se z dnem 31. 8. 2012 za mandatno obdobje 4 let kot predstavnik delničarjev ponovno izvoli član nadzornega sveta Davor Vlahek, Suhadolčanova ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče. Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa, pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 19. skupščini delničarjev družbe KIG d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjeva se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 27. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27. 8. 2012. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov KIG d.d., Zagorica 18,1292 Ig, Tajništvo uprave družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
KIG d.d. uprava družbe Vojko Kraševec

AAA Zlata odličnost