Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 170/12 Ob-3648/12 , Stran 1754
Št. 170/12 Ob-3648/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet razpolaganja je zemljišče s parc. št. 1015/1, k.o. 1738 – Dravlje, ki je v lasti Republike Slovenije v deležu 1/1. Zemljišče je od dne 14. 8. 2007 obremenjeno s stavbno pravico najdlje za dobo 50-ih let, v korist imetnika, podjetja CGP-Invest d.o.o. ter tremi nepravimi stvarnimi služnostmi v korist naslednjih služnostnih upravičencev: podjetja CGP-Invest d.o.o., Elektro Ljubljana d.o.o. ter podjetja Kadiz nepremičnine d.o.o. Zemljišče, v izmeri 390 m2 se nahaja na območju stavbnih zemljišč, konkretneje ob Vodnikovi cesti v Ljubljani. Ker je majhen del zemljišča v naravi domnevno del cestnega telesa, bo moral novi lastnik urediti morebitna stvarnopravna razmerja glede tega dela zemljišča z Mestno občino Ljubljana. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 64.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost v višini 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 20. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino znaša 6.500,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541012, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Dravlje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Marijo Petek, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-83-34, faks 01/478-16-87, e-pošta: marija.petek@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost