Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 478-3/2012/3 Ob-3726/12 , Stran 1760
Št. 478-3/2012/3 Ob-3726/12
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. členom Uredbe o ravnanju s premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje Opis predmeta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tehnični podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komercialni podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Status letala: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podatki iz rubrik Letalo ur/ciklov ter št. ur/ciklov za motor 1 in 2 odražajo stanje na dan 24. 5. 2012 in se do odprodaje letala spreminjajo zaradi ohranjanja stalne plovnosti in vzdrževanja letala. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja letala. 4. Ogled letala: ogled letala bo mogoč po predhodnem dogovoru. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup letala pri osebi za stike: Polonci Vagaja Hribar, tel. +386 1 244 66 03, el. naslov: polona.vagaja-hribar@caa.si. 5. Višina varščine Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na transakcijski račun Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, št: IBAN SI56 0110 0600 0036 204, s pripisom, varščina za nakup letala 2012. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri. 6. Pogoji prodaje – Letalo je naprodaj po načelu videno-kupljeno. – Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po potrditvi prejema elektronskega obvestila o izbiri oziroma po vročitvi obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo. – Prodajalec bo kupcu izročil letalo, kupec pa bo letalo prevzel v roku 8 dni po plačilu celotne kupnine. – Do izročitve predmeta pogodbe kupcu, trpi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari prodajalec, z izročitvijo predmeta pogodbe pa preide nevarnost na kupca. Če predmet pogodbe ni bil izročen kupcu zaradi kupčeve zamude, preide nevarnost na kupca takrat, ko pride kupec v zamudo. – Stroški prepisa letala ter drugi morebitni stroški, povezani s prodajo, bremenijo kupca. – Vse stroške in dajatve, ki se nanašajo na vzdrževanje, plovnost, zavarovanje ter druge zadeve v zvezi s predmetom pogodbe nosi do izročitve prodajalec, od izročitve dalje pa kupec. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti izražena v eurih in ne sme biti nižja od 12.600.227,00 EUR. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, naslov in telefonsko številko ter ponujeno ceno. Predložiti je potrebno: – potrdilo o vplačani varščini, – priloženo celotno številko računa z navedbo banke, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje in – pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku 30 dni na račun Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije št. IBAN SI56 0110 0600 0036 204. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do vključno 27. 8. 2012 do 14. ure na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (nadstropje 1, soba 18). Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja letala – 2012«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31. 12. 2012. 10. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 2012, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana (sejna soba 601, 6. nadstropje). 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 12. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: ime in priimek: Polonca Vagaja Hribar, elektronski naslov: polona.vagaja-hribar@caa.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije: http://www.caa.si in v tuji strokovni letalski literaturi.
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost