Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3725/12 , Stran 1812
Ob-3725/12
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna cesta 14, v skladu z 31. členom Statuta družbe sklicuje
redno skupščino
RD d.d.,
ki bo v četrtek 30. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih družbe Galeb grup d.o.o. Industrijska cesta 2e, Izola. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: na podlagi poročila o prisotnosti se ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe v zvezi s predlaganim dnevnim redom. 2. Imenovanje predsedstva skupščine in predstavitev notarja Predlog sklepa: v skladu z 38. členom statuta predsedujočega skupščine predlaga nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju predsednika skupščine Viljem Orla in imenovanje za preštevalca glasov Bohinec Aleša. Skupščini prisostvuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra. 3. Obravnava poslovanja družbe v obdobju 2009–2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poslovanjem družbe v obdobju 2009–2010 in podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 in 2010. 4. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2011, z revizijskim poročilom revizorja, pisnim poročilom NS k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in NS. Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom uprave za leto 2011, z revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. Dobiček iz leta 2011 ostane nerazporejen. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 5. Sprememba sestave nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina z dnem 30. 8. 2012 razreši naslednje člane nadzornega sveta: Orel Viljema, Valter Flajsa, Stopar Ireno, Grom Bojana in Bohinec Aleša. Skupščina na mesto razrešenih članov nadzornega sveta izvoli nove člane nadzornega sveta in sicer Orel Viljema, Valter Flajsa, Stopar Ireno, Grom Bojana, Bohinec Aleša. Mandat jim prične teči dne 30. 8. 2012. 6. Razno V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36. člena Statuta družbe se skupščine lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD d.d., prispela najpozneje do 27. 8. 2012. Prijavi je potrebno priložiti: – potrdilo KDD o vknjižbi delnic po stanju na dan 23. 8. 2012, – v primeru, da so delnice na depoju borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju borznoposredniške hiše po stanju na dan 23. 8. 2012 in potrdilo oziroma izjavo borznoposredniške družbe, da je določena oseba lastnik določenega števila delnic RD, d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD. Ob priglasitvi na skupščino se delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s pooblastilom za zastopanje. Gradivo za zasedanje skupščine bo na vpogled delničarjem ali njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in z osebnim dokumentom, vsak delavnik od 30. 7. 2012 dalje do vključno dne skupščine med 12. in 14. uro in sicer na naslovu Izola, Industrijska cesta 2 e, II. nadstropje. Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela. Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v skladu z določili 42. člena Statuta RD, d.d., in sicer 5. 9. 2012 ob 13. uri na isti lokaciji.
RD, d.d., Ljubljana direktor Tomaž Jeločnik

AAA Zlata odličnost