Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3731/12 , Stran 1814
Ob-3731/12
V skladu z določili ZGD-1 in 29. člena Statuta družbe DELO-TČR d.d., Ljubljana, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, sklicujem
16. skupščino
družbe DELO-TČR d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi družbe, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Predlog sklepa: skupščina izvoli: – za predsednika skupščine Jožeta Čada, – za preštevalca glasov Petro Breben, – za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2011 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.916.743 EUR in ki je sestavljen iz dobička iz leta 2011 v višini 17.729 EUR ter prenesenega dobička iz preteklih let v višini 2.899.014 EUR, ostane nerazporejen. Predlog sklepa: v skladu z določili 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012. Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. 5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih delnic. Predlog sklepa: v skladu z osmo alineo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe DELO – TČR d.d., Ljubljana, da sme pridobiti lastne delnice do deleža, katere nominalni znesek ne sme presegati 10.00(deset celih nič)% osnovnega kapitala družbe. Najnižja nakupna cena je 8,00 (osem 00/100) EUR, najvišja pa 12,00 (dvanajst 00/100) EUR za eno delnico. Pooblastilo upravi velja največ 18 mesecev. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko lastne delnice tudi umakne. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom z mnenjem revizorja in podatki o prejemkih članov organov upravljanja in nadzora, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu DELO- TČR d.d., Ljubljana, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana- Črnuče, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanje nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300., 301. in 305. člen ZGD-1) so prav tako objavljeni na spletni strani družbe. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako,da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 24. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov DELO-TČR d.d., Ljubljana, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo, na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 382.640 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina ob predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne ob 11. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
DELO-TČR d.d., Ljubljana direktor Ivo Gulič

AAA Zlata odličnost