Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 2130-12-0108 Ob-3699/12 , Stran 1729
Št. 2130-12-0108 Ob-3699/12
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Uredba), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Sheme državne pomoči: »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP RR) in Spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep Evropske Komisije št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2012), v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za evropsko kohezijsko politiko, Sektorja za upravljanje programov kohezijske politike (Organa upravljanja) o potrditvi instrumenta OP RR/1/1/005-0-MGRT, z dne 19. 7. 2012, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub­ljana, objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in namen razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti. Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento, ki povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke investicije, ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Namen javnega razpisa je spodbuditi investicijska vlaganja podjetij v uvedbo novih ali bistveno izboljšanih produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno – raziskovalnih aktivnosti. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo: – vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in – prispevali nova delovna mesta in – prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Vzpostavitev novega obrata pomeni vsako povečanje proizvodnih kapacitet za novi ali bistveni izboljšani produkt v okviru novih ali obstoječih proizvodnih prostorov, ki se odražajo v neto povečanju delovnih mest. Vloge, ki ne bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bodo zavrnjene. 3. Pogoji za kandidiranje Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje, bodo zavrnjene in jih strokovna komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 4. točke razpisa. Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. 3.1. Pogoji za prijavitelje Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 91/11 in 32/12, v nadaljevanju ZGD-1), in ki morajo najkasneje ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje: 1. imajo sedež v Republiki Sloveniji; 2. niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji; 3. na dan 31.12. v letu pred prijavo na javni razpis niso bile dolgoročno plačilno nesposobne po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami); 4. niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02); 5. za iste stroške niso pridobila ali niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna; 6. niso na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2); 7. dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma; 8. ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 – ZPomk-1); 9. imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije; 3.2. Pogoji za projekt Prijavljeni projekti se morajo izvajati v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. projekt je skladen s predmetom in namenom razpisa; 2. za projekt morajo biti ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije; 3. prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva; 4. prijavitelj mora imeti zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. V odstotek lastnih sredstev se štejejo tudi krediti, pridobljeni pod tržnimi pogoji; 5. projekt mora biti zavarovan z zavezujočo originalno bančno garancijo, ki se nanaša na prijavitelja kot naročnika garancije, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv prvovrstne banke v višini 35% odobrenega zneska sofinanciranja z datumom veljavnosti do 31. 12. 2015; kot uporabnika se določi ministrstvo, bančno garancijo kot izpolnitev odložnega pogoja prijavitelj predloži v roku enega meseca po podpisu pogodbe z ministrstvom; 6. projekt mora biti ohranjen v regiji v skladu s svojim namenom za obdobje 5 let po zaključku projekta; 7. projekta se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva; 8. projekt ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za isti namen; 9. investicijski program mora biti konsistenten, pri čemer mora smiselno upoštevati določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10); 10. projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah); 11. projekt mora imeti zagotovljene pogoje za izvedbo: v primeru gradnje mora prijavitelj ob oddaji vloge predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, v primeru obnove obstoječega objekta pa, glede na obseg obnovitvenih del, ustrezna dovoljenja. 12. upravičenec mora do konca trajanja operacije izvesti v vlogi na razpis navedeno število neto zaposlitev na nivoju celotnega podjetja. 13. nov ali bistveno izboljšan produkt, na katerega se nanaša v okviru predmetnega razpisa prijavljena investicija, je bil razvit v okviru lastne razvojno – raziskovalne dejavnosti. 3.3. Omejitve sodelovanja Regionalne pomoči ni mogoče dodeliti za naslednje dejavnosti: – primarna proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), – pomoč v korist dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – ribištvo in ribogojstvo – premogovništvo – ladjedelništvo – jeklarstvo – industrija sintetičnih vlaken. Regionalna državna pomoč podjetjem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2 in 51/11) ni dovoljena. Majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Nadalje pomoč ni dovoljena: – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega, – za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 4. Merila za izbor projektov in način dodeljevanja sredstev 4.1. Merila za ocenjevanje Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila strokovna komisija na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prag števila točk vloge, nad katerim bo lahko odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Za Merilo 1 (število delovnih mest) in Merilo 2 (delež delovnih mest z vsaj VII. stopnjo izobrazbe), se kot kriterij za uspešno izvajanje in dokončanje projekta spremljajo cilji v vlogi upravičenca na razpis in rezultati, ki jih doseže. V primeru, da cilji po Merilu 1 ob zaključku projekta ne bodo doseženi, bo moral upravičenec vrniti sorazmeren delež izplačanih sredstev in sicer 37.500,00 EUR za vsako nerealizirano neto delovno mesto iz Merila 1 vloge na razpis. V primeru, da cilji po Merilu 2 ne bodo doseženi, bo moral upravičenec vrniti 9.375,00 EUR za vsako nerealizirano zaposlitev iz Merila 2 vloge na razpis. Maksimalno število možnih točk za nova delovna mesta je 40, za delovna mesta z vsaj VII. stopnjo izobrazbe pa je možno poleg tega pridobiti še 10 točk, torej skupaj 50 točk oziroma 25% več točk kot za delovna mesta po Merilu 1. V primeru, da torej cilji po Merilih 1 in hkrati 2 iz vloge ne bodo doseženi, bo moral upravičenec za vsako nerealizirano napovedano delovno mesto z vsaj VII. stopnjo izobrazbe po Merilu 2 vrniti 37.500 * (1,25) = 46.875 EUR. Kot prispevek k doseganju cilja se ne upoštevajo delovna mesta, ki so nastala kot posledica prenosa dejavnosti, zaposlenih ali statusnih sprememb (npr. oddelitev, razdelitev) upravičenca. 4.2. Način dodeljevanja sredstev: V primeru večih projektov z enako oceno bodo imeli prednost projekti, ki bodo ocenjeni z višjim številom točk pri Merilu 1 »Prispevek projekta k ustvarjanju delovnih mest – Število delovnih mest, ki bodo pridobljena na osnovi izvedenega projekta«. Kolikor pa bodo projekti tudi v tem sklopu dosegli isto število točk, pa bodo imeli prednost projekti, ki bodo ocenjeni z višjim številom točk pri Merilu 3 »Prispevek projekta k trajnostnemu razvoju – Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah«. Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 je Pomurski regiji namenjeno vsaj 3.500.000,00 EUR. Sredstva se projektom iz Pomurske regije dodeljujejo na podlagi višine doseženih točk in v skladu z ostalimi navedbami te točke razpisa. Vse vloge projektov iz Pomurske regije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in dosegle 60 točk ali več, bodo razporejene po številu doseženih točk od najboljše do najslabše ocenjene vloge. Kolikor bi skupna vrednost predvidenega sofinanciranja takih vlog projektov iz Pomurske regije presegla 3.500.000,00 EUR, se bodo slabše ocenjenim vlogam projektov iz Pomurske regije, ki ne bodo sofinancirane v okviru navedenih 3.500.000,00 EUR, skupaj z vlogami iz ostalih slovenskih regij, dodeljevala ostala razpisana sredstva na podlagi višine doseženih točk in v skladu z ostalimi navedbami te točke razpisa. Kolikor za katerega od pozitivno ocenjenih projektov iz Pomurske regije iz sredstev, ki so v okviru razpisa na voljo za sofinanciranje projektov iz Pomurske regije, zaradi v postopku ocenjevanja vlog že predhodno izbranih projektov iz Pomurske regije, ne ostane več na voljo dovolj sredstev za sofinanciranje projekta v celotni vrednosti njegovega sofinanciranja, se projekt delno sofinancira iz preostalih sredstev, ki bodo v okviru razpisa še na voljo za sofinanciranje projektov iz Pomurske regije, delno pa, do polne vrednosti sofinanciranja projekta, iz ostalih sredstev razpisa. Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago prijaviteljem Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007–2013 razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša do 13.000.000,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESRR v višini do 11.050.000,00 EUR, – slovenska udeležba v višini do 1.950.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki: – 689010 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU – 695810 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva -07-13- slovenska udeležba Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež slovenske udeležbe pa vsaj 15%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. Dinamika sofinanciranja potrjenih projektov iz vloge na javni razpis (tj. operacij) bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do poteka razpisa. 6. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Sofinanciranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013, regionalna pomoč«, ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij, (št. priglasitve: BE05-5715334-2007; datum priglasitve: 30. 11. 2006; trajanje pomoči: od 1. 1. 2007–31. 12. 2013). Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso in ne bodo delno ali v celoti sofinancirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Upravičeni stroški so stroški materialnih in nematerialnih investicij: – stroški materialnih investicij: nakup novih strojev in opreme, – stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja. Za mikro, mala in srednje velika podjetja se lahko upoštevajo celotni stroški naložb v nematerialna sredstva s prenosom tehnologije za pridobitev patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. Pri nematerialnih investicijah velja omejitev višine pomoči 50% le za velika podjetja in sicer 50% upravičenih stroškov investicije. V vseh primerih bodo za upravičena nematerialna sredstva veljali pogoji, ki so nujni za zagotovitev, da se sredstva ohranijo v regiji prejemnici, upravičeni do regionalne pomoči in zatorej ne bodo prešla v korist drugih regij, zlasti tistih, ki niso upravičene do te pomoči. Upravičena nematerialna sredstva bodo morala zato izpolnjevati zlasti naslednje pogoje: – uporabljati se morajo izključno pri upravičencu, ki je prejemnik regionalne pomoči, – obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo, – kupljena morajo biti po tržnih pogojih, – biti morajo vključena v osnovna sredstva podjetja in – ostati vsaj pet let pri upravičencu, ki je prejel regionalno pomoč. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 500.000,00 EUR ter največ 3.000.000,00 EUR, pri čemer se upošteva enotna stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov 20% ne glede na velikost podjetja. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za regionalno pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala. Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se bodo izkazovali z dokazili, ki jih določajo veljavna »Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013«. V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, se stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne uvrščajo med upravičene stroške. Dopolnilno sofinanciranje operacije (Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,31/10, 79/10)), ni dovoljeno. Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, in se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za operacijo, izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno, ali pa je bilo ugotovljeno dvojno sofinanciranje operacije, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičencu se izplača predplačilo v višini do 30% vrednosti odobrenega zneska subvencije v skladu z veljavnimi »Navodili OU za finančno upravljanje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013«. 7. Obdobje za porabo sredstev Začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Aktivnosti posamezne operacije, sofinancirane iz naslova tega razpisa, morajo biti dejansko izvedene najkasneje do 31. 12. 2014. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški nastali do 31. 12. 2014 in izdatki upravičenca nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, to je do 31. 3. 2015. Z javnim razpisom se upravičencem dodeljuje sredstva v letih 2013, 2014 in 2015. Ker Proračun Republike Slovenije za leto 2013 še ni bil sprejet, bodo razpis, izdani sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjene pogodbe o sofinanciranju zavezovale ministrstvo pod pogojem, da bo do 31. 12. 2012 sprejet Proračun Republike Slovenije za leto 2013, v katerem bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev sprejetih obveznosti po tem javnem razpisu. V nasprotnem primeru bo razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter sklenjene pogodbe razveljavljene. 8. Ostale zahteve Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – stroške izvajanja projekta voditi ločeno, ravno tako tudi spremljanje merljivih ciljev projekta, zato mora upravičenec (t.j. prijavitelj, katerega vloga je bila odobrena za sofinanciranje) za potrebe tega razpisa pripraviti ter enkrat letno med izvajanjem projekta predložiti letno poročilo za področni odsek, na katerem spremlja izvajanje projekta; – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006. – s pogodbo se obvezati, da operacije, sofinancirane s sredstvi tega razpisa, v skladu s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006 ne bo bistveno spreminjal najmanj za dobo 5 let od zaključka operacije. – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma. Upravičenec bo moral zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo glede na vsebino operacije: – Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj v vlogi upravičenca vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo odobrenih sredstev, s ciljem, da se uspešno dosežejo zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega projekta. Navodila in ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 9. Način prijave Vsebina popolne vloge je predstavljena v Obrazcu št. 10 v razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 15 dneh, bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Podatki o projektu, vključno z investicijskim programom, niso predmet dopolnitve vloge. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (poslana priporočeno po pošti ali oddana v vložišče ministrstva). Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani označena z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis TI 2012«. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je sestavni del vloge, naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladja med obema vrstama dokumentov je vloga neustrezna oziroma se med obema vrstama dokumentov upošteva pisna oblika prejetih dokumentov, prijavitelj pa je dolžan dostaviti popravljene elektronske dokumente. Isti prijavitelj se lahko prijavi na razpis samo z eno vlogo. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. Projekt, ki je zavrnjen na dveh odpiranjih javnega razpisa, tretjič ne more ponovno kandidirati za sredstva tega javnega razpisa. Prav tako ni mogoče ponovno kandidirati za sredstva razpisa s projektom, kateremu so že bila odobrena sredstva na enem od odpiranj. 10. Datum odpiranja vlog Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 in drugo odpiranje 10. januarja 2013. Nadaljnja odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev, oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, kolikor je določen dan sobota, nedelja, ali praznik. Pri vsakem odpiranju se upoštevajo vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje pet delovnih dni pred odpiranjem. Vloge, ki prispejo po navedenem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo zamudile rok za zadnje odpiranje vlog, bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno. 11. Obveščanje o izboru Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrstvo izdalo sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani www.mgrt.gov.si. 13. Dodatne informacije Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01/400-36-34 in Andrej Maležič, tel. 01/400-36-94, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte razvojni-projekti.mg@gov.si. Ministrstvo bo organiziralo informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletnih straneh: http://www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost