Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2453. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica, stran 6042.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 18. seji dne 17. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih programov, programov tehnične kulture, prireditev in projektov izvajalcev redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih ter tehničnih projektov ostalih izvajalcev, ki izkažejo vsebinsko upravičenost projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in ljubiteljske tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju besedila: občina).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
(2) Javni kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, inter-medijske umetnosti, kulturne dediščine ipd.).
(3) Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes. Udeležba na prireditvi ni kulturni projekt.
(4) Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
(5) Program tehnične kulture je tista kulturno tehnična dejavnost, ki se izvaja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju modelarstva, radioamaterstva, jamarstva).
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
(1) Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti lahko kandidirajo:
– kulturna društva,
– društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oziroma šole niso upravičeni vlagatelji),
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi, ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe zasebnega prava,
– ostale neprofitne organizacije.
(2) Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež v občini,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v občini,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene ali registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture oziroma tehnične kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
– organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna.
(3) S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu občine v tekočem letu.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
4. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede po sprejemu proračuna občine.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine. Obvestilu o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.
(3) Rok za prijavo na javni razpis, ne sme biti krajši od 30 dni.
5. člen
(besedilo javnega razpisa)
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezni javni razpis, tisti programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebina vlog;
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
6. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s obrazložitvijo.
7. člen
(nepopolne vloge)
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku pozivnega oziroma razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavržejo.
8. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa.
(2) O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih projektov in predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
9. člen
(odločba)
(1) Na podlagi strokovne komisije župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oziroma projekta.
(2) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega kulturnega projekta oziroma programa ali povečanega obsega financiranja že odobrenega kulturnega programa oziroma projekta.
(3) Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov.
10. člen
(pogodba o sofinanciranju)
(1) Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene občina pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev.
(2) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa in zastopnika izvajalca),
2. predmet pogodbe,
3. kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem programu za kulturo,
4. cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo biti cilji doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega uresničevanja,
5. trajanje pogodbe,
6. obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,
7. vrednost projekta ali programa in višino dodeljenih sredstev,
8. terminski plan porabe sredstev,
9. rok, do katerega lahko izvajalec črpa proračunska sredstva,
10. navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev,
11. skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank,
12. določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programa ali projekta, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila,
13. določbo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
14. določbo o sodelovalni dolžnosti izvajalca (izvajalec se je dolžan odzivati na poziv občine po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo projekta ali programa),
15. pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
16. določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe že izplačana sredstva vrniti občini, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
17. določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
18. določbo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani občine in
19. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(3) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
(4) Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
(5) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
(sofinanciranje)
(1) Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji, ko izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
(2) Za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih preko celega koledarskega leta.
12. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Občina ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva, iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev.
13. člen
(izvedba programov, prireditev, projektov)
(1) Izvajalci morajo občini v pogodbenem roku dostaviti:
– pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev, projektov in o porabi sredstev iz občinskega proračuna;
– bilanco stanja in podatke iz izkaza poslovnih izidov za preteklo leto;
– ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– načrt aktivnosti za naslednje leto.
(2) Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo oziroma napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo, kakor tudi njegovo morebitno odpoved.
(3) Vse prireditve, ki so sofinancirane preko javnega razpisa s strani občine, morajo biti objavljene v občinskem mesečnemu napovedniku dogodkov. V pogodbi o sofinanciranju se natančno določi način in pogoje objave dogodkov.
14. člen
(sklep o financiranju)
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se financira iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če se ugotovi poseben pomen programa oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
15. člen
(promocija občine)
V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine, morajo izvajalci poskrbeti za ustrezno promocijo občine na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
16. člen
(točkovanje in vrednotenje vlog)
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
17. člen
(kulturni programi redne dejavnosti)
(1) Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati redne vadbe vsaj enkrat letno predstavljeni občinstvu v domači občini.
(2) Izjemoma se sofinancira delovanje dramskih skupin oziroma njihovi kulturni programi in sicer v primeru, da trajajo vsaj 6 mesecev v koledarskem letu.
18. člen
(postopek točkovanja in vrednotenja)
(1) Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva in programov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz Tabele 1:
TABELA 1
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov:
+-----------------------------+----------+
|Dejavnost          | Št. točk |
+-----------------------------+----------+
|glasbena           |  30  |
+-----------------------------+----------+
|gledališka          |  20  |
+-----------------------------+----------+
|plesno-folklorna       |  20  |
+-----------------------------+----------+
|literarna          |  10  |
+-----------------------------+----------+
|likovna, filmska, fotografska|  10  |
+-----------------------------+----------+
|tehnična kultura       |  30  |
+-----------------------------+----------+
|dodatna dejavnost društva  |  10  |
|(poleg osnovne)       |     |
+-----------------------------+----------+
|Število aktivnih članov   |     |
|(plačana članarina)     |     |
+-----------------------------+----------+
|Član             |   1  |
+-----------------------------+----------+
|vključenost mladine do 18 let|     |
+-----------------------------+----------+
|do 5 mladih         |   5  |
+-----------------------------+----------+
|6–10 mladih         |  10  |
+-----------------------------+----------+
|Nad 10 mladih        |  15  |
+-----------------------------+----------+
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Vaje             |     |
+-----------------------------+----------+
|izvedba vaje         |   3  |
+-----------------------------+----------+
|(vrednoti se do 80 vaj )   |     |
+-----------------------------+----------+
|predstavitve oziroma nastopi |     |
+-----------------------------+----------+
|nastop na prireditvi,    |  10  |
|proslavi ali predstavitvi v |     |
|občini z več udeleženci   |     |
+-----------------------------+----------+
|samostojni nastop v občini  |  30  |
+-----------------------------+----------+
|ponovitev samostojnega    |  20  |
|nastopa v občini       |     |
+-----------------------------+----------+
|sodelovanje na medobčinski  |  30  |
|prireditvi          |     |
|z več udeleženci       |     |
+-----------------------------+----------+
|nastop izven območja občine |  20  |
+-----------------------------+----------+
|udeležba na regijskem    |  40  |
|tekmovanju          |     |
+-----------------------------+----------+
|udeležba na državnem     |  50  |
|tekmovanju          |     |
+-----------------------------+----------+
|udeležba na mednarodni    |  80  |
|prireditvi          |     |
+-----------------------------+----------+
|               |     |
+-----------------------------+----------+
|Doseganje rezultatov na   |     |
|tekmovanjih ali selekcijah  |     |
+-----------------------------+----------+
|(za dosežena prva tri mesta |  v %  |
|dodatek v % na skupno število|     |
|točk)            |     |
+-----------------------------+----------+
|na občinskem ali medobčinskem|  10  |
|tekmovanju          |     |
+-----------------------------+----------+
|na državnem tekmovanju    |  30  |
+-----------------------------+----------+
|na meddržavnem tekmovanju  |  50  |
+-----------------------------+----------+
|Medijska odmevnost      |     |
+-----------------------------+----------+
|Nacionalni mediji      |   5  |
+-----------------------------+----------+
|Regionalni mediji      |   2  |
+-----------------------------+----------+
|Druga občila in       |   1  |
|spletni/elektronski mediji  |     |
+-----------------------------+----------+
|Skupaj max. 15 točk     |     |
+-----------------------------+----------+
(2) Objave v medijih je potrebno ustrezno dokazati (kopija članka oziroma drugo ustrezno dokazilo). Strokovna komisija lahko sama strokovno ovrednoti posamezno objavo.
19. člen
(honoriranje umetniških vodij)
(1) Umetniški vodje so po tem pravilniku osebe, ki umetniško vodijo posamezne kulturne skupine po dejavnosti iz tabele 1 v 18. členu tega pravilnika. Za posamezno kulturno skupino se prizna le en umetniški vodja.
(2) Korepetitor oziroma pomočnik umetniškega vodje se točkuje in financira v višini 35  % točk umetniškega vodje.
(3) Sredstva za honoriranje umetniških vodij so določena v posebni proračunski postavki v občinskem proračunu. Obračunska enota za določanje višine honorarja je točka, katere vrednost se določi vsako leto posebej glede na višino proračunskih sredstev.
(4) Z umetniškimi vodji se sklene vsako leto pogodbo, ki vsebuje vse medsebojne dolžnosti in obveznosti.
(5) Umetniškim vodjem, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen več kot deset kilometrov od kraja vaje, se prihod na vajo vrednoti v vrednosti višine znižane kilometrine (prevoz na delo in z dela).
TABELA 2
Merila za honoriranje umetniških vodij:
+------+-----------------------+----------+
|1.  |Kakovost skupine    | Št. točk |
+------+-----------------------+----------+
|1.1. |I. A          |  1000  |
+------+-----------------------+----------+
|1.2. |I. B          |  850  |
+------+-----------------------+----------+
|1.3. |II. A         |  700  |
+------+-----------------------+----------+
|1.4. |II. B         |  600  |
+------+-----------------------+----------+
|1.5. |III. A         |  500  |
+------+-----------------------+----------+
|1.6. |III. B         |  400  |
+------+-----------------------+----------+
|1.7. |IV.          |  300  |
+------+-----------------------+----------+
|   |            |     |
+------+-----------------------+----------+
|2.  |Strokovna       |     |
|   |usposobljenost     |     |
+------+-----------------------+----------+
|2.1. |nižja izobrazba    |  20  |
+------+-----------------------+----------+
|2.2. |srednja izobrazba   |  40  |
+------+-----------------------+----------+
|2.3. |višja izobrazba    |  70  |
+------+-----------------------+----------+
|2.4. |visoka izobrazba    |  100  |
+------+-----------------------+----------+
|   |            |     |
+------+-----------------------+----------+
|3.  |Ustvarjalne izkušnje  |     |
+------+-----------------------+----------+
|3.1. |nad pet let      |  10  |
+------+-----------------------+----------+
|3.2. |nad deset let     |  20  |
+------+-----------------------+----------+
|3.3. |nad petnajst let    |  30  |
+------+-----------------------+----------+
20. člen
(kategorizacija glasbenih skupin)
Kategorizacija se opravi na osnovi kakovostnih preverjanj, enkrat na dve leti. Oblikovane so štiri kakovostne skupine; prve tri imajo vsaka po dve podskupini:
a) Za uvrstitev v I. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja najtehtnejša dela iz domače in tuje literature in še posebej skrbi za spodbujanje nastanka in izvajanja novitet
– da vsako leto pripravi in izvede celovečerni premierni koncert s prvič predstavljenim programom
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program celovečernega koncerta s programom skladb iz preteklih sezon
– da je v preteklih dveh letih izvedla najmanj osem (pevski zbor) oziroma šest (instrumentalna skupina) samostojnih celovečernih koncertov.
I.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 90  % točk (pevski zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih tekmovanj).
I.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 85  % točk (pevski zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih tekmovanj)
b) Za uvrstitev v II. kakovostno skupino mora skupina izpolniti naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje glasbene literature, med katerimi so tudi novitete
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj dve tretjini prvič predstavljenega programa
– da je v preteklih dveh letih izvedel najmanj šest (pevski zbor) oziroma štiri (instrumentalna skupina) samostojne celovečerne koncerte
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program celovečernega koncerta z ustreznim programom skladb iz preteklih sezon.
II.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 80  % točk (pevski zbori)
– da je dosegla najmanj 85  % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih preverjanj).
II.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 75  % točk (pevski zbori)
– da je dosegla najmanj 80  % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni organiziranih ustreznih preverjanj).
c) Za uvrstitev v III. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje literature
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj polovico prvič predstavljenega programa
– da je v preteklih letih izvedla vsaj šest koncertnih nastopov (samostojno ali z eno do dvema drugima glasbenima skupinama
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljeno vsaj polovico (pevski zbor) oz. dve tretjini (instrumentalna skupina) programa celovečernega koncerta.
III.A
– da je dosegla najmanj 75  % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj).
III.B
– da je dosegla najmanj 70  % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj).
d) Za uvrstitev v IV. kakovostno skupino mora skupina izpolnjevati naslednje pogoje:
– da letno naštudira in izvede vsaj pet (pevski zbor) oziroma tri (instrumentalna skupina) nove skladbe
– da vsako leto izvede vsaj en koncertni nastop, samostojno ali skupaj z dvema ali tremi skupinami (pevski zbor) oziroma samostojni nastop z vsaj tremi prvič predstavljenimi skladbami (instrumentalna skupina).
21. člen
(kategorizacija gledaliških skupin)
TABELA 3
Kategorizacija gledaliških skupin
+------+------------------------+---------+
|1.  |Kakovost skupine    |Št. točk |
+------+------------------------+---------+
|1.1. |I. A          | 1000  |
+------+------------------------+---------+
|1.2. |I. B          |  850  |
+------+------------------------+---------+
|1.3. |II. A          |  700  |
+------+------------------------+---------+
|1.4. |II. B          |  600  |
+------+------------------------+---------+
|1.5. |III. A         |  500  |
+------+------------------------+---------+
|1.6. |III. B         |  400  |
+------+------------------------+---------+
|1.7. |IV.           |  300  |
+------+------------------------+---------+
22. člen
(javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti)
(1) Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne točke, če samostojno organizira ali soorganizira in izvede javno kulturno prireditev oziroma kulturni projekt v občini.
(2) Iz sredstev proračuna občine se na podlagi kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo tudi posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali ohranjanju kulturne dediščine občine.
(3) Projekte iz drugega odstavka tega člena lahko prijavijo izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje občine in širši interes.
(4) Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja.
TABELA 4
Točkovanje in vrednotenje kulturnih projektov in prireditev:
+--------------------------------+-------+
|PROJEKTI – PRIREDITVE      |    |
+--------------------------------+-------+
|1. Dejavnost          |    |
+--------------------------------+-------+
|Glasbena            | 20  |
+--------------------------------+-------+
|Gledališka           | 25  |
+--------------------------------+-------+
|plesno-folklorna        | 20  |
+--------------------------------+-------+
|likovna, fotografska, filmska  | 10  |
+--------------------------------+-------+
|tehnična kultura        | 20  |
+--------------------------------+-------+
|Literarna            | 10  |
+--------------------------------+-------+
|2. Število sodelujočih     |    |
+--------------------------------+-------+
|do 10 sodelujočih        |  5  |
+--------------------------------+-------+
|do 20 sodelujočih        | 10  |
+--------------------------------+-------+
|do 30 sodelujočih        | 15  |
+--------------------------------+-------+
|nad 30 sodelujočih       | 20  |
+--------------------------------+-------+
|                |    |
+--------------------------------+-------+
|3. Način organiziranja projekta |    |
|– največ 8 projektov na     |    |
|posameznega izvajalca      |    |
+--------------------------------+-------+
|projekt v celoti organizira   | 40  |
|prijavljeno društvo       |    |
+--------------------------------+-------+
|projekt je organiziran v    | 20  |
|sodelovanju z drugimi društvi, |    |
|ki sodelujejo pri razpisu    |    |
+--------------------------------+-------+
|projekt društva, ki le sodeluje | 10  |
|v akciji, ki jo organizira   |    |
|drugo društvo ali drug     |    |
|prireditelj           |    |
+--------------------------------+-------+
|4. Dodatne točke        |    |
+--------------------------------+-------+
|Večdnevni projekt, ki ga v   | 60  |
|celoti organizira prijavljeno  |    |
|društvo             |    |
+--------------------------------+-------+
|Dvodnevni projekt, ki ga v   | 40  |
|celoti organizira prijavljeno  |    |
|društvo             |    |
+--------------------------------+-------+
|5. Medijska odmevnost      |    |
+--------------------------------+-------+
|Nacionalni mediji        |  5  |
+--------------------------------+-------+
|Regionalni mediji        |  2  |
+--------------------------------+-------+
|Druga občila in         |  1  |
|spletni/elektronski mediji   |    |
+--------------------------------+-------+
|Skupaj max. 15 točk       |    |
+--------------------------------+-------+
IV. KONČNI DOLOČBI
23. člen
(veljavnost predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 41/07, z dne 27. 10. 2008 – objavljen na spletni strani in Uradni list RS, št. 29/12).
24. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2012
Miren, dne 17. julija 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost