Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3689/12 , Stran 1795
Ob-3689/12
Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe Kompas Mejni turistični servis d.d., sklicujem
28. skupščino
delničarjev družbe Kompas Mejni turistični servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova 4, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka. 3. Seznanitev s tožbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., opr. št. V Pg 4187/2010 na razveljavitev sklepa skupščine, sprejetega pod tč. 3.3. dnevnega reda skupščine družbe dne 31. 8. 2010 in odločanje o soglasju s predlogom uprave, da se zahtevek pripozna. Predlog sklepa: Skupščina daje soglasje upravi, da v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. V Pg 4187/2010, v celoti pripozna tožbeni zahtevek. 4. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. 5. Seznanitev z Letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2011, s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o dobičku. Predlog sklepov: 3.1. Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2011 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Lojzka Legat v poslovnem letu 2011, ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3.3. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011, v višini 2.636.678,76 EUR se uporabi: – Del bilančnega dobička v višini 196.218,33 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,33 EUR na delnico. – Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.440.460,43 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. na dan 3. 9. 2012 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31. 12. 2012, in sicer na dan, določen s sklepom uprave. Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 4. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe. Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2011, poročilo nadzornega sveta za leto 2011, predlog uprave za uporabo bilančnega dobička z dne 29. 6. 2012, objavo Obvestila o 10. redni seji nadzornega sveta na Seonet-u z dne 20. 7. 2012 ter objavo Obvestila o stališču in predlogu uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička družbe na Seonet-u z dne 20. 7. 2012, je delničarjem dostopno v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27. 8. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-mts.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@kompas-mts.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe: www.kompas-shop.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami. Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 15 min. pred začetkom zasedanja. Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.
Kompas Mejni turistični servis d.d. direktorica Milenka Skubic Leben

AAA Zlata odličnost