Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

895. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
896. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
897. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bolivarski republiki Venezueli

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

954. Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij

MINISTRSTVA

898. Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju
899. Pravilnik o spremembi Pravilnika o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
900. Sklep o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
901. Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
902. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (2. dopolnitev)
903. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
955. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

USTAVNO SODIŠČE

904. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice 
905. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žiri, kolikor kategorizira lokalno cesto »Žiri-Žirovski vrh«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1172/4, 1175/2 in 1176/5, vse k. o. Žirovski vrh, z odložnim rokom

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

906. Sklep o imenovanjih v 4. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

907. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

OBČINE

Brežice

908. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Jurija na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
909. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Mrzlavi vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
910. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Martina v Velikih Malencah za kulturni spomenik lokalnega pomena
911. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marka v Cerkljah ob Krki za kulturni spomenik lokalnega pomena
912. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Krški vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
913. Odlok o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika
914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
916. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Cankova

917. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu

Celje

918. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2011
919. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Aljažev hrib – JV del
920. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava
921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dolgo Polje I in ŠRC Golovec – del (OPPN)
923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in delno B)

Črenšovci

924. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Črenšovci

Dobrepolje

925. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2011

Gorenja vas-Poljane

926. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

927. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu

Ig

928. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig

Kamnik

929. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2011
930. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik

Kobarid

931. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–junij 2011

Koper

932. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju april–junij 2011

Lendava

933. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Lendava za obdobje od 1. 4 do 20. 4. 2011

Ljubljana

934. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011
935. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Novo mesto

936. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
937. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Novo mesto

Puconci

938. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Puconci
939. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

Semič

940. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2011

Sežana

951. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2012
952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
953. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani

Slovenska Bistrica

941. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

942. Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas

Šalovci

943. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2011

Šempeter-Vrtojba

944. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011
945. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
946. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011
947. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011

Vipava

948. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava
949. Pravilnik in merila o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava

Žalec

950. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

POPRAVKI

956. Popravek Odločbe o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
957. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
958. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)
959. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti