Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

941. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 2919.

Na podlagi 57. člena, 61.a člena in 4. točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 26/10) so v vsebinski preveritvi in dopolnitvi nekaterih določil PUP-a in pobudah zainteresiranih investitorjev za spremembo podrobnejše namenske rabe zemljišč. Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se postopek sprememb in dopolnitev tega odloka izvede po skrajšanem postopku.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen, 61.a člen in 4. točka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, na območju občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06).
3. člen
Izdelava potrebne prostorske dokumentacije in strokovnih rešitev
Za ustrezno ureditev pravne podlage za poseganje v prostor, je potrebno spremeniti v določenih primerih tekstualni in grafični del odloka. Variantne rešitve niso predvidene. Načrtovalec sprememb in dopolnitev odloka izdela variantne rešitve in potrebne strokovne podlage, kolikor se potreba pokaže kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka oziroma, če takšna potreba izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve odloka se po vsebini, obliki in načinu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve odloka se izdelajo v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. člen
Roki izdelave sprememb in dopolnitev
Za pripravo spremembe so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+--------+--------------------------------+---------------------+
|    |      Aktivnost      |  Rok izdelave   |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|1.   |Priprava osnutka odloka in   |20 dni po sprejemu  |
|    |priprava gradiva za       |sklepa župana o   |
|    |pridobivanje smernic NUP    |začetku prostorskega |
|    |                |akta         |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|2.   |Pridobivanje smernic pristojnih |15 dni        |
|    |nosilcev urejanja prostora ter |           |
|    |odločitve MOP o izdelavi CPVO  |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|3.   |Izdelava strokovnih podlag,   |v času pridobivanja |
|    |okoljskega poročila kolikor bi |smernic – 120 dni  |
|    |izhajalo, da je potrebno    |           |
|    |izdelati            |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|4.   |Izdelava dopolnjenega osnutka  |10 dni po pridobitvi |
|    |odloka na podlagi pridobljenih |smernic       |
|    |smernic nosilcev urejanja    |           |
|    |prostora            |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|5.   |Posredovanje dopolnjenega    |15 dni        |
|    |odloka in okoljskega poročila  |           |
|    |ministrstvu v pregled      |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|6.   |Javna razgrnitev dopolnjenega  |prične 7 dni po   |
|    |odloka in okoljskega poročila  |objavi javne     |
|    |                |razgrnitve in traja |
|    |                |15 dni        |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|7.   |Javna obravnava, obravnava na  |v času javne     |
|    |občinskem svetu         |razgrnitve      |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|8.   |Predaja pripomb in predlogov  |3 dni po zaključeni |
|    |načrtovalcu           |javni razgrnitvi   |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|9.   |Opredelitev načrtovalca do   |3 dni od predaje   |
|    |pripomb in predlogov      |pripomb       |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|10.   |Stališča do pripomb in     |30 dni od opredelitve|
|    |predlogov OS          |načrtovalca     |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|11.   |Izdelava predloga odloka    |5 dni        |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|12.   |Pridobitev mnenj na predlog   |15 dni        |
|    |odloka in potrdilo o      |           |
|    |sprejemljivosti vplivov     |           |
|    |sprememb in dopolnitev na    |           |
|    |okolje             |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|13.   |Sprejem usklajenega predloga  |na seji občinskega  |
|    |odloka             |sveta po pridobitvi |
|    |                |mnenj        |
+--------+--------------------------------+---------------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za promet, Langusova c. 4, 1000 Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas, Petrovče
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanska brigade 11, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave odloka
Izdelavo sprememb in dopolnitev odloka financira iz proračuna Občina Slovenska Bistrica.
7. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2011-1-1032
Slovenska Bistrica, dne 14. marca 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.