Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana, stran 2939.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. in 124. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 15/09) (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občina Sežana sofinancira programe, kjer je ekipa oziroma posameznik občan Občine Sežana (razen za programe kakovostnega in vrhunskega športa). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ)«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna služba Zavoda za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana v okviru svojih obveznosti iz odloka o ustanovitvi v sodelovanju s Športno zvezo Sežana vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa (LPŠ) in ga, skupaj z mnenjem Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas ter mnenjem Športne zveze Sežana, posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sežana.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov. Župan v komisijo imenuje najmanj enega predstavnika Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana in najmanj dva predstavnika Športne zveze Sežana.«.
4. člen
MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SEŽANA, ki so priloga tega pravilnika, se spremenijo v naslednjih točkah tako, da se besedilo glasi:
»I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Za izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader po 10 ur na skupino največ 10 otrok in propagandno gradivo (diplome in potrdila – delfinčki).
– Za izvajanje programa Ciciban planinec se sofinancira propagandno gradivo (knjižice, priznanja).
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira strokovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Program        |Velikost    |Število ur |Strokovni |
|            |skupine    |      |kader Št. |
|            |        |      |točk    |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Naučimo se plavati   |Min 5 / Max 10 |10     |10     |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Drugi 60-urni programi |Min 8 / Max 20 |60     |60     |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za določen program.
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome, medalje).
– Za izvajanje akcije »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira strokovni kader za 20 ur na skupino največ 10 in najmanj 5 otrok – neplavalcev.
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov v višini priznanih ur za določen program.
– Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira strokovni kader 20 ur na skupino 20 otrok.
– Za izvajanje drugih programov, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, se zagotavlja objekt in sofinancira strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20 otrok. Pri šolah smučanja se upošteva le celoletne šole smučanja (pri čemer celoletne šole smučanja vključujejo tudi suhe treninge).
Programi, ki jih izvajajo šole: iz sredstev lokalne skupnosti se financira zgolj tiste 80-urne programe, ki jih šola najema kot zunanje izvajalce in jih lokalna skupnost ne financira že iz drugih programov.
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Program        |Velikost    |Število ur |Strokovni |
|            |skupine    |      |kader Št. |
|            |        |      |točk    |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Naučimo se plavati   |Min 5     |20     |20     |
|            +---------------+-----------+-----------+
|            |Max 10     |      |      |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Učenje smučanja    |Min 7     |20     |20     |
|            +---------------+-----------+-----------+
|            |Max 20     |      |      |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
|Drugi 80-urni programi |Min 8     |80     |80     |
|            +---------------+-----------+-----------+
|            |Max 20     |      |      |
+-----------------------+---------------+-----------+-----------+
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Število točk se dodeli na podlagi števila prijavljenih ekip za posamezno tekmovanje.
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o opravljenem šolskem tekmovanju in stroških le-tega (prevoz in kotizacije oziroma prijavnine).
VI. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE
Med specifične športne panoge spada šah, planinci in taborniki. Sofinancirajo se dejavnosti specifičnih športnih panog (planinske in jamarske šole, poletni tabori, zimovanja …).
Za izvajanje programov specifičnih športnih panog za otroke in mladino:
– strokovni kader,
– objekt.
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|Specifična  |Dejavnost   |  Min.  |Štev. ur | Strokovni |
|športna   |        | število |trajanja |  kader  |
|panoga    |        |udeležencev|     | (tč/uro) |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|JAMARJI   |JAMARSKA ŠOLA |   8   |  60  |   10  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|JAMARJI   |JAMARSKI TABOR |   8   |  50  |   10  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|PLANINCI   |PLANINSKA ŠOLA |   8   |  60  |   10  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|PLANINCI   |PLANINSKI   |   8   |  50  |   10  |
|       |TABOR     |      |     |      |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|ŠAH     |REDNA VADBA – |  12   |  80  |   10  |
|       |otroci     |      |     |      |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|       |REDNA VADBA – |  12   |  80  |   10  |
|       |mladina    |      |     |      |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|TABORNIKI  |TABORI     |  10   |  80  |   10  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|TABORNIKI  |MNOGOBOJI   |      |     |      |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|       |izvedba    |  10   |  15  |   20  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
|       |sodelovanje  |  10   |  15  |   10  |
+-------------+---------------+-----------+---------+-----------+
– Za izvajanje dejavnosti tabornikov, planincev, jamarjev, itd. se sofinancira strokovni kader za največ 10 dnevnih aktivnosti na skupino.
VIII. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV TER RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
8.1 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira predvsem izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (licence). Licenčnine se krijejo na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport neomejeno, medtem ko se za članske ekipe lahko krije največ za dva udeleženca iz posamezne panoge.
V primeru, da se sredstev za izpopolnjevanje ne porabi, se jih lahko nameni tudi za izobraževanje oziroma usposabljanje strokovnih kadrov v športu, in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik). Šolanje za strokovne nazive se krije največ za dva udeleženca iz posamezne panoge.
Pogoji za sofinanciranje šolanja/izpopolnjevanja so naslednji:
– da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
– da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju oziroma izpopolnjevanju še najmanj štiri leta deloval kot trener, vodnik pri tem izvajalcu.
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se šolnina izobraževanja sofinancira v razpoložljivi višini sredstev.
Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.
Sofinancira se prijavnina, licenčnina oziroma kotizacija. Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov.
8.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja ter založniška dejavnost
Sofinancira se:
– vodenje evidenc o športu v Občini Sežana;
– izdajanje strokovnih publikacij;
– izdajanje mesečnih informacij o športu v Občini Sežana;
– izdajanje letnega biltena o športu v Občini Sežana;
– meritve, analize in svetovanja;
– znanstveno-raziskovalni projekti.
Višina sofinanciranja: sofinancira se delež dejanskih stroškov.
Pogoji:
– publikacije morajo biti pomembne za Občino Sežana;
– v publikacijah mora biti navedeno ime in logotip Občine Sežana;
– evidence o športu lahko vodi le izvajalec, ki ima zagotovljene strokovne in tehnične pogoje;
– raziskovalni projekti ter analize v športu, iz katerih je razvidna vsebina in natančen finančni načrt, morajo vsebovati tudi dokazila o prostorskih, kadrovskih in tehnoloških zmogljivostih za izvedbo teh projektov oziroma analiz;
8.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in njihove zveze, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja. Delovanje športnih društev se sofinancira v skladu z višino sredstev iz sprejetega Letnega programa športa Občine Sežana glede na število članov posameznega športnega društva. Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upošteva:
– do 50 članov – 50 točk
– od 50 do 100 članov – 100 točk
– nad 100 članov – 150 točk.
Pri izračunu višine sredstev za delovanje društva se upoštevajo samo člani društva, ki so v tekočem letu plačali članarino. Za ta sredstva lahko kandidirajo samo športna društva in njihove zveze. Pogoj za pridobitev teh sredstev je, da društvo oziroma klub v tekočem letu ni pridobilo sredstva za delovanje iz drugih proračunskih postavk občinskega proračuna. Višina sofinanciranja je odvisna od višine razpoložljivih sredstev za ta namen. V okviru te postavke se lahko sofinancirajo tudi izobraževanja in izpopolnjevanja članov društva.
8.4 Športne prireditve
Sofinancirajo se tudi množične prireditve občinskega pomena in organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
Prireditve se sofinancirajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 40 udeležencev.
Prijavljeni programi društev za izvedbo prireditev se vrednotijo na podlagi točkovanja po tabelah o vrednotenju množičnih športnih prireditev in bonus točkah. Sofinancirajo se tudi memoriali oziroma športne prireditve ob jubilejih društev za katere gornji pogoji ne veljajo.
Preglednica 1: potrebno število udeležencev v vadbeni skupini
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|PANOGA    |  ml.  |  st.  | kadeti/nje |mladinci/ke |
|       | dečki/ce | dečki/ce |      |      |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|atletika   |   12  |   10  |   6   |   6   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|avto-moto  |   5   |   5   |   5   |   5   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|balinanje  |   4   |   4   |   4   |   4   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|kolesarstvo |   10  |   10  |   10   |   10   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|konjeništvo |   8   |   8   |   8   |   8   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|košarka   |   12  |   12  |   12   |   12   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|m. nog.   |   10  |   10  |   10   |   10   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|nogomet   |   18  |   18  |   18   |   18   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|potapljanje |   10  |   10  |   10   |   10   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|rokomet   |   14  |   14  |   14   |   14   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|smučanje   |   12  |   12  |   12   |   12   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|strelstvo  |   5   |   5   |   5   |   5   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|šah     |   5   |   5   |   5   |   5   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
|tenis    |   10  |   10  |   10   |   10   |
+-------------+-----------+-----------+------------+------------+
Pri individualnih športnih panogah (debeli tisk) se v primeru manjšega števila športnikov v vadbeni skupini lahko sofinancira sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov ali pa se združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2011-21
Sežana, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.