Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

957. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 2945.

P O P R A V E K
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78/10 z dne 8. 10. 2010, so bile ugotovljene redakcijske napake, ki se popravijo tako, da se:
1. v enajstem odstavku 13. člena se besedilo »objekte z namensko rabo« v obeh primerih pravilno glasi »objekte v EUP z namensko rabo«;
2. v prvem stavku tretjega odstavka 35. člena se pred kratico »EUP« doda predlog »v«;
3. v 1. d) točki prvega odstavka 40. člena se v besedilu določbe črka »d)« nadomesti s črko »č)«;
4. v 33. točki 108. člena se pri navedbi objav v oklepaju za besedo »razlaga« beseda »in« nadomesti z vejico in na koncu doda »in 50/10«;
5. v Prilogi 2 za OPPN 54 se pod vrstico »do sprejema velja« navedba akta »OPPN 109/07« pravilno glasi »OLN 109/07«;
6. v Prilogi 4 se v Preglednici z dopustnimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora oznaka tretjega stolpca območij stanovanj namesto »SSce« pravilno glasi »SSse«.
Št. 3504-4/2010-191
Ljubljana, dne 23. marca 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.