Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-25/2011/3 Ob-2132/11 , Stran 671
Št. 478-25/2011/3 Ob-2132/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta oddaje: a) prostor za prodajo svežega ali suhega sadja in zelenjave iz prirejenega vozila (potujoče trgovine), zabojnika ali stojnice, v velikosti 3 × 5 m2, ki se nahaja na križišču pred športnimi igrišči; b) prostor za prodajo izdelkov lastne proizvodnje: kruha, svežega peciva, krušnih izdelkov in slaščic iz prirejenega vozila (potujoče trgovine), zabojnika ali stojnice, v velikosti 3 × 5 m2, ki se nahaja na križišču pred športnimi igrišči; c) prostor za postavitev urbane opreme v naselju PD Debeli Rtič in na plaži, kjer bo izbrani ponudnik postavil (I) vsaj deset kosov klopi in (II) štiri kose preoblačilnic na plaži ter (III) vsaj dva kosa stojal za kolesa poleg recepcije; d) prostor za postavitev zunanjih otroških igral na lokaciji med plažo in restavracijo Gril – zelena površina poleg črpališča, kjer bo izbrani ponudnik postavil vsaj (I) gugalnico, (II) plezalo, (III) peskovnik in (IV) previsno gugalnico; e) prostor za postavitev zunanjih otroških igral na lokaciji med jedilnico in nad bungalovi počitniškega doma Debeli Rtič, kjer bo izbrani ponudnik postavil vsaj (I) gugalnico, (II) igralo za vzmet, (III) plezalo, (IV) tobogan in (V) previsno gugalnico; Vse lokacije se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran, in se oddajajo brez objektov, za obdobje od 1. 5. 2011 do 30. 9. 2011. 3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnal v roku 15 dni od izstavitve računa, ki ga najemodajalec izstavi po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Varščina Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 280,00 EUR za vsako ponudbo posebej. Varščino se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer za najem pod: a) št. 28 17116-2990008-39901911, b) št. 28 17116-2990008-39902011, c) št. 28 17116-2990008-39902111, d) št. 28 17116-2990008-39902211, e) št. 28 17116-2990008-39902311. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič – tel. 01/514-72-22, mobitel: 051/683-714, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Zlatki Mlakar, tel. 01/428-58-60, el. naslov zlatka.mlakar1@gov.si. 7. Oblika ponudbe Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, s posebej prikazanim DDV. Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za najem prostorov v PD Debeli Rtič«. Številka zadeve: 478-25/2011. Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 11. 4. 2011, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 11. Drugi pogoji Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem: pod a): – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – ponudnik mora zagotoviti, da je za prirejeno vozilo oziroma kontejner izdano homologacijsko dovoljenje in da je vozilo oziroma kontejner opremljen z vso potrebno opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – ponudnik se zavezuje, da bo dodeljeni prostor uporabljal izključno za dejavnost prodaje blaga, navedenega v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik se zavezuje, da v svojem prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov: sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ, – ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu, od 9. do 19. ure, – ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, – ponudnik se zavezuje zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila prodaja blaga, – ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na zemljišču, ki ga najema in njegovi okolici, – ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – rok plačila: 15 dni od izstavitve računa, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDV-jem, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna, pod b): – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – ponudnik mora zagotoviti, da je za prirejeno vozilo oziroma kontejner izdano homologacijsko dovoljenje in da je vozilo oziroma kontejner opremljen z vso potrebno opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – ponudnik se zavezuje, da bo dodeljeni prostor uporabljal izključno za dejavnost prodaje blaga, navedenega v 2. točki tega povabila k oddaji ponudbe, – ponudnik se zavezuje, da v svojem prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov: sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ, – ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu od 7. do 11. ure ter od 15. do 17. ure, – ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje prirejenega vozila, zabojnika ali stojnice, – ponudnik se zavezuje zavarovati vozilo, zabojnik ali stojnico, iz katerega se bo vršila prodaja blaga, – ponudnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na zemljišču, ki ga najema in njegovi okolici, – ponudnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – rok plačila: 15 dni od izstavitve računa, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDV-jem, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna, pod c): – oprema plaže oziroma naselja obsega postavitev sledečih elementov: · minimalno 10 kosov klopi na plaži · minimalno 2 kosa stojal za kolesa poleg recepcije · minimalno 4 kose preoblačilnic (kabin) na plaži, – ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo, – ponudnik se zavezuje zagotoviti, da bodo vsi elementi opreme zagotavljali varno uporabo in da bodo izdelani in nameščeni tako, da ne bodo ogrožali varnosti gostov; elementi opreme ne smejo imeti grobih, ostrih površin oziroma robov, – ponudnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe elementov opreme, – ponudnik se zavezuje, da bo redno vzdrževal elemente opreme in takoj odpravil morebitne poškodbe oziroma pomanjkljivosti, – ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo aparatov in opreme, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje opreme, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – rok plačila: 15 dni od izstavitve računa, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDV-jem, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna, – naročnik dovoljuje ponudniku, da nameščeno opremo uporablja za oglaševanje tako, da ne kazi izgleda plaže ter da ne zmanjšuje funkcionalnosti opreme, pod d): – izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, – ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral: · gugalnica, · plezalo, · peskovnik, · previsna gugalnica, – ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo, – ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje najetega prostora, – ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi igral oziroma v celoti prevzema odgovornost za primer poškodbe pri uporabi igral, – ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo igral, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje igral, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – rok plačila: 15 dni od izstavitve računa, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR s posebej prikazanim DDV-jem, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna, – naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti igrala tako, da ne poškoduje ali kazi izgleda prostora, pod e): – ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral: · gugalnica, · igralo na vzmet, · plezalo, · tobogan, · previsna gugalnica, – ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo, – ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje najetega prostora, – ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in igral oziroma v celoti prevzemajo odgovornost za primer poškodbe pri uporabi prostora in igral, – ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo igral, – ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje igral, – ponudnik je dolžan upoštevati hišni red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca, – rok plačila: 15 dni od izstavitve računa, – ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto in posebej za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV-jem, – veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od datuma ponudbenega predračuna, – naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti igrala tako, da ne poškoduje ali kazi izgleda prostora. S podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen z naslednjimi določili (ki veljajo za vse ponudnike): – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, – ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb, – izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom najemno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana, – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 2011, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za notranje zadeve