Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

953. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani, stran 2941.

Na podlagi določil 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani
1. člen
S tem sklepom se določa način priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta – sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani (Uradne objave, št. 35/02; v nadaljevanju: OPPN UN Center 1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Občina Sežana pristopa k urejanju javnih površin v jedru mesta Sežana. V letu 2010 je bil sprejet Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana, na podlagi katerega se bo uvedlo časovno omejitev nekaterih javnih parkirišč v centru mesta, kar kliče po potrebi povečanja števila parkirišč v zaledju območja. Skupaj z lastniki kompleksa nekdanjega hotela Triglav je občina že odprla postopek priprave podrobnejšega načrta, s katerim se načrtuje ureditev javnih površin na Trgu 28. Avgusta.
Z OPPN UN Center 1 se namerava načrtovati parkirišča v zaledju osrednjih mestnih površin, kvalitetnejšo ureditev ključnih javnih površin, ob hkratnem zagotavljanju varnosti v cestnem prometu in izboljšanju dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.
Predvidevajo se ureditve v sledečih podenotah ureditvenih enot:
A-1, ureditev parkiranja med sodiščem in železnico in uskladitev območja na meji z ureditvenim načrtom UC 9 športno rekreacijski center v Sežani;
B-1, ureditev parkirnih mest in dostopov v kareju med Partizansko cesto, Ulico 1. maja, Kosovelovo ulico ter Bazoviško cesto, preoblikovanje javnih površin nekdaj predvidene tržnice, vključitev manjšega poslovno stanovanjskega objekta v tem območju na podlagi pobude investitorja ter določitev funkcionalnih zemljišč blokov (Kosovelova ulica 2 in 4, Bazoviška cesta 4, Ulica 1. maja 3);
C-1, ureditev parkirnih mest ob zdravstvenem domu vključno z dostopi do parkirišč ter sprememba gabaritov reševalne postaje;
C-2, ureditev javnih površin pri cerkvi – Trg osvoboditve ter ureditev parkirišč v zaledju;
D-1, ureditev parkirnih mest in javnih površin ob Ljudski univerzi ter določitev funkcionalnih zemljišč blokov (Bazoviška cesta 7A, Ulica Mirka Pirca 7).
Predvidene ureditve, ki so predmet OPPN UN Center 1, se nahajajo po Odloku o urbanistični zasnovi za mesto Sežana v območjih urejanja z različno namensko rabo, C-04, C-05, C-06, C-07 in C-11, Sb-10, Sb-11, Z-06, I-07, T-01, Tc-30. Za navedena območja je občina v letu 2008 sprejela prostorsko ureditvene pogoje, ki jih je Ustavno sodišče RS v letu 2010 odpravilo ter dalo ponovno v uporabo Odlok o ureditvenem načrtu UC 1 – »Sežana center 1« v Sežani. V skladu s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) je prostorsko izvedbene načrte možno spreminjati in dopolnjevati po določbah, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Z OPPN UN Center 1 se bo ob upoštevanju usmeritev iz urbanistične zasnove podrobneje določilo:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
– rešitve in ukrepe glede ravnanja s kulturno dediščino,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Pravna podlaga za pripravo OPPN UN Center 1 je v veljavni zakonodaji ZPNačrt ter v prostorskih planskih aktih, ki veljajo na predmetnem območju:
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04, Uradne objave št. 40/05), ki je dopolnil prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do 1990,
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88),
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 1/89),
– Uskladitev družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 in Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89),
– Sklep o spremembi in dopolnitvi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1992 in Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 5/92),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Sežana za obdobje 198–1990 – dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995, v letu 1996 in v letu 2002 (Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02).
OPPN UN Center 1 mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugimi relevantnimi materialnimi predpisi lokalnega in državnega pomena.
3. člen
(območje urejanja)
Območje obsega naslednje parcele ali dele parcel št.:
2974/2, 6091/21-del, 6636-del, 6091/40, 6091/41, 2990-del, 4023/9, 3745/475-del, 4010/1, 4010/8, 6604, 6606, 4009/4, 4010/9, 6607, 6608, 6609, 4010/7, 4014/5, 6600/3, 6600/5, 4013, 4011/2, 4010/4, 4010/5, 4010/6, 4054/8, 6212/2-del, 4054/5, 6213-del, 6104/1-del, 6211/1, 4050/4-del, 4050/5, 4046/3, 4054/6-del, 4046/4, 6104/8, 6089/32-del, 6203/2-del, 6203/1, 6202, 4043/1, 6201-del, 6183, 6182/1, 6104/9, 6089/32, 6203/2, 6203/3, 4042/2-del, 4023/11, 4023/10, 4023/5, 6644-6661, 4023/4-del, vse k.o. Sežana.
Obravnavana območja v spreminjanju okvirno obsegajo 23.000 m2.
Kolikor se v postopku priprave in sprejema ugotovi, da so potrebna za izvedbo OPPN UN Center 1 ali z njimi povezane infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi deli, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ta vključijo v območje podrobnejšega načrtovanja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt. V postopku priprave se ovrednotijo sledeči predhodno izdelani projekti na teh lokacijah: IDZ in PGD Ureditev dvonivojskega parkirišča pri zdravstvenem domu v Sežani, izdelano pri Krasinvest, oktober, november 2009, IDZ in PGD, Ureditev parkirišča za staro OŠ v Sežani, izdelano pri Krasinvest, december 2007, Situacija parkirne hiše – vzhodno od nogometnega igrišča, november 2008, ter Situacija poslovno stanovanjskega objekta na parceli št. 4011/2, k.o. Sežana, izdelana pri Cardea projektiranje, september 2009.
Občina za pripravo osnutka pridobi strokovno rešitev za ureditev Trga osvoboditve. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na:
– povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Občine Sežana,
– idejnih zasnovah prostorskih ureditev posameznih območij,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje s prikazom povezav na sosednja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture znotraj območja urejanja in navezav na sosednja območja.
Kolikor se v postopku priprave OPPN UN Center 1 na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom prostorskega akta.
Za območje OPPN UN Center 1 se izdelajo ustrezni geodetski elaborati oziroma se dopolnijo že obstoječi. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi. Izbrani izdelovalec OPPN UN Center 1 je zadolžen za koordinacijo in sintezo vseh strokovnih podlag.
5. člen
(posamezne faze postopka in roki za izdelavo)
Občina objavi sklep o začetku priprave akta v Uradnem listu RS ter naroči izdelavo geodetskih elaboratov in idejne rešitve Trga osvoboditve. Izbrani prostorski načrtovalec na podlagi ovrednotenja pripravljenih strokovnih podlag pripravi osnutek akta in prikaz stanja prostora ter ga posreduje Občini Sežana. Na potrjeni osnutek s strani občine se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora (NUP), ki vsebujejo tudi strokovne podlage NUP s področja njihovih pristojnosti. V tej fazi se pridobi Odločba Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, o potrebnosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za obravnavan prostorski akt. Izvajalec osnutek prostorskega akta uskladi s pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi podlagami. Dopolnjen osnutek občina z naznanilom (objavljenim po svetovnem spletu ter na krajevno običajen način) posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po potrebi se javno razgrne tudi okoljsko poročilo, ki mora predhodno pridobiti mnenje MOP o ustreznosti tega. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma dopolni na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave. Tako pripravljen predlog akta se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti predloga s podanimi smernicami. V primeru vodenja postopka CPVO je potrebno pridobiti tudi pozitivno okoljevarstveno mnenje. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN UN Center 1, ki se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sežana. Po sprejemu se akt objavi v Uradnem listu RS, izvajalec izdela končni elaborat.
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|Št.  |Aktivnost          |Rok izdelave       |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|1   |Izdelava strokovnih podlag  |30 dni          |
|    |(geodetski elaborati, idejna |             |
|    |rešitev trga         |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|2   |Priprava osnutka akta in   |30 dni po prejemu vseh  |
|    |prikaz stanja prostora    |potrebnih gradiv     |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|3   |Priprava gradiva za     |15 dni po potrditvi   |
|    |pridobivanje smernic NUP ter |osnutka s strani občine |
|    |odločitve MOP o izdelavi CPVO|             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|4   |Izdelava dopolnjenega osnutka|30 dni po pridobitvi   |
|    |na podlagi pridobljenih   |smernic         |
|    |smernic NUP         |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|5*   |Izbor izvajalca okoljskega  |45 dni po pridobitvi   |
|    |poročila in priprava     |smernic NUP, odločbe o  |
|    |okoljskega poročila (v    |CPVO in potrebnih    |
|    |primeru postopka CPVO)    |morebitnih dodatnih   |
|    |               |strokovnih podlag    |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|6*   |Potrditev ustreznosti    |30 dni po oddaji osnutka |
|    |okoljskega poročila s strani |okoljskega poročila na  |
|    |MOP             |MOP           |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|7   |Javno naznanilo o javni   |7 dni pred pričetkom   |
|    |razgrnitvi in javni obravnavi|javne razgrnitve     |
|    |dopolnjenega osnutka akta  |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|8*   |Javna razgrnitev akta in   |Najmanj 30 dni      |
|    |okoljskega poročila v primeru|             |
|    |postopka CPVO        |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|9   |Priprava stališč do pripomb |15 dni po zaključeni   |
|    |iz javne razgrnitve in javne |javni razgrnitvi in   |
|    |obravnave          |javni obravnavi     |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|10   |Izdelava predloga akta    |15 dni po sprejemu    |
|    |               |stališč do pripomb    |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|11*  |Izdelava predloga okoljskega |30 dni po sprejemu    |
|    |poročila (v primeru postopka |stališč do pripomb    |
|    |CPVO)            |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|12   |Usklajevanje in pridobivanje |45 dni po pripravi    |
|    |mnenj pristojnih NUP k    |predloga akta      |
|    |predlogu akta        |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|13*  |Pridobitev sklepa o     |60 dni po pripravi    |
|    |sprejemljivosti vplivov   |predloga akta      |
|    |predloga akta (v primeru   |             |
|    |postopka CPVO)        |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|14   |Izdelava usklajenega predloga|15 dni po pridobitvi   |
|    |akta             |mnenj pristojnih NUP   |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|15   |Obravnava in sprejem     |Skladno s predpisom   |
|    |usklajenega predloga akta  |občine          |
|    |ter objava v Uradnem listu |             |
|    |RS              |             |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
|16   |Izdelava končnega elaborata |15 dni po sprejemu na OS |
+-------+-----------------------------+-------------------------+
* Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka in mnenja k predlogu akta, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
– Ministrstvo za promet, DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje Koper, Ankaranska cesta 7b, 6104 Koper
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,1000 Ljubljana
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana
– Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
– Petrol Plin d.o.o, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper
– Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Kolikor se ugotovi v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja, se le-ta pridobijo v postopku.
V postopku se Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana, obvesti o nameri izvedbe OPPN UN Center 1, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.
7. člen
(obveznosti financiranja priprave akta)
Za pripravo in izdelavo OPPN UN Center 1 se potrebna sredstva zagotovi v proračunu Občine Sežana za leto 2011 in 2012.
8. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2010
Sežana, dne 15. marca 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.