Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 155/11 Ob-2163/11 , Stran 622
Št. 155/11 Ob-2163/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDO, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem ter drugim strokovnjakom za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe, na mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – Prejemniki sredstev so lahko društva, zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi. – Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. – Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz prve alinee morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade formalno uvedene in sicer splošni pravni akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade. – Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da mora biti fizična podelitev nagrad izvedena najkasneje do enega leta od dne objave javnega razpisa. – Nagrade so lahko denarne ali nedenarne. – Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti. – Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov). 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) reference podeljevalca nagrad; (2) pomen nagrade; (3) spremljajoče aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad. Za uvrstitev med prejemnike sredstev za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70 točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 25.000,00 EUR. 6. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50% celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70% maksimalnega možnega števila). Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. 7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe na vsaki strani podpisane in žigosane ter priloga C »Dokazilo, da je nagrada formalno uvedena«. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev: nagrade morajo biti fizično podeljene najkasneje do enega leta od dneva objave javnega razpisa, torej do 25. 3. 2012. Rok za oddajo končnega poročila je en mesec po podelitvi nagrade. 9. Rok za predložitev vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. 4. 2011 do 11. ure. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo 5. 4. 2011 s pričetkom ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana, I. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mop.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Jeleni Torbica, tel. 01/478-70-51, faks: 01/478-70-10, e-pošta: jelena.torbica@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor