Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Dn 105/2011 Os-2096/11 , Stran 686
Dn 105/2011 Os-2096/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toneta Matevžiča, Repnje 45A, Vodice, kot skrbnika za posebni primer Angele Turšič, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, enosobno stanovanje št. 17/II., nadstropje, tip C, v soseski BS-7/II, zazidalna etapa v Ljubljani, Lamela 38, sedaj 217.E, del stavbe št. 17, v 2. nad., Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, vpisan v vl. št. 1778/108, k.o. Ježica, dne 18. 1. 2011, opr. št. Dn 105/2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 596/78-05/20-32, o prodaji in nakupu stanovanja, z dne 10. 10. 1978, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o. kot prodajalcem, in Liljano Ribnikar, Cesta na Vrhovce 12, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 17/II., nadstropje, tip C, v soseski BS-7/II zazidalna etapa v Ljubljani, Lamela 38, sedaj 217.E, del stavbe št. 17, v 2. nad., Bratovševa ploščad 38, Ljubljana, vpisan v vl. št. 1778/108, k.o. Ježica. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 3. 2011