Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje, stran 2886.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se spremeni in dopolni zazidalni načrt rekreacijskega centra »Na Golovcu« (projekt Zavod za napredek gospodarstva Celje, št. 68/67, Odlok o zazidalnem načrtu je bil objavljen v Uradnem vestniku Celje št. 30/68, kasnejše spremembe odloka pa v Uradnem listu SRS, št. 10/76, 8/78, 19/85, 1/87, in v Uradnem listu RS, št. 1/92, 57/98, 55/00 in 58/01) po projektu, ki ga je pod št. 431/02 izdelalo podjetje URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja in po projektu, ki ga je pod št. 19-03 izdelal biro Urbanisti d.o.o..
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« (Uradni list RS, št. 69/02, 88/04, 31/10 in 55/10) se tretja alineja prvega odstavka 2.č člen spremeni tako, da se glasi:
»– etažnost: klet+pritličje ali klet+pritličje+izkoriščeno podstrešje«.
V četrti alineji se za besedilom »naklon strešin 30° do 35°« doda pika in črta besedilo »; za vse objekte je obvezna opečna barva kritine.«
V prvi alineji točke 2.1. drugega odstavka se za besedilom »tlorisnih gabaritov« doda besedilo »v pritličju. Pri strmejših naklonih terena je v kleti dovoljena zazidanost parcele tudi na območju uvoznih površin kot so označene v grafičnem delu ZN.«
V tretji alineji se za piko doda besedilo »Streha je lahko tudi ravna ali enokapna. V strešno kritino ali fasado je mogoče integrirati elemente za koriščenje sončne energije pod pogojem, da je barva elementov poenotena z barvo kritine ali obloge. Postavitev elementov za koriščenje sončne energije ni dovoljena nad slemenom strehe ali na dodatno konstrukcijo.«
V četrti alineji tretjega odstavka se za besedilom »obstoječega objekta« doda besedilo », lahko je oblikovana tudi kot terasa k obstoječemu objektu.«
3. člen
V 2.d členu se druga alineja točke 2.1. spremeni tako, da se glasi:
»– dovoljena je izvedba izzidkov oziroma povečava osnovnega tlorisa ob pogojih, da se zazidanost zemljišča izvede znotraj zazidljivega območja ter da zazidana površina objekta ne presega faktorja Fz 0,4.«
V točki 2.2. se za besedilom »nezazidljivo območje« črta pika in doda besedilo », razen v kletni etaži, ko je le-ta vkopana s treh strani in je površina nad njo izvedena kot »zelena streha.«
Prva alineja točke 3.1. se črta.
V četrti točki se doda nova točka 4.3., ki se glasi:
»Pri objektih z evid. št. od 1–10 je dovoljena izvedba kleti v območju, ki je v grafičnih prilogah označeno kot nezazidljivo, s pogojem izvedbe »zelene strehe« nad njo. Etažnost objekta je lahko klet in pritličje.«
Dosedanje točke 4.3., 4.4. in 4.5. postanejo točke 4.4., 4.5. in 4.6.
4. člen
Besedilo 2.h člena se dopolni tako, da doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Na območju ZN je dovoljena gradnja opornih zidov kot premostitev višinskih razlik v primeru strmejšega terena (objekti 1–10) pod pogojem ozelenitve po predhodnem geološkem mnenju. Za najmanjši dopustni odmik opornih zidov od javne cestne infrastrukture ali sosednjih parcel je potrebno pridobiti mnenje pristojnega upravljavca ceste ali pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Pri večjih višinskih razlikah se postavi oporne zidove kaskadno.«
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2010
Celje, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.