Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Ob-2214/11 , Stran 672
Ob-2214/11
Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis v okviru komunitarnega programa Varnejši internet
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks: 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si. 2. Predmet javnega poziva: a) Predmet Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet. Evropska komisija v skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1351 z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet) vabi k oddaji ukrepov, ki bodo financirani v tem programu. Program varnejši internet 2009-2013 obravnava štiri področja, in sicer: – zagotavljanje osveščanja javnosti, – boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu, – spodbujanje varnejšega spletnega okolja, – vzpostavitev baze znanja. Program je naslednik programa Varnejši internet plus (2005–2008). V skladu s 3. členom sklepa Evropskega parlamenta in Sveta je Evropska Komisija pripravila delovni program (Sklep Evropske Komisije 2010, http://ec.europa.eu/saferinternet), ki služi kot osnova za njegovo izvajanje v letu 2011. Evropska unija namenja sredstva za zagotavljanje osveščanja javnosti in boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu skozi prvi in drugi ukrep. Program spodbuja ustanovitev centrov za varnejši internet po vsej Evropi. Ti naj bi usklajevali ukrepe in povezovali različne zainteresirane strani ter tako zagotovili izvajanje ukrepov in olajšali prenos znanja. Razpisna dokumentacija programa se nahaja na spletni strani programa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm. Vsi centri za varnejši internet bodo v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji na evropski, regionalni in lokalni ravni izvajali dejavnosti za osveščanje staršev, mentorjev, učiteljev in otrok. Poleg tega naj bi centri za varnejši internet imeli tudi a) spletno prijavno točko, kamor lahko širša javnost prijavi nezakonito vsebino in b) telefonsko številko za klic v stiski, kjer se lahko staršem in otrokom svetuje, kaj storiti v primeru škodljivega stika (zapeljevanja otrok), škodljivega dejanja (ustrahovanja), škodljive vsebine in neprijetnih ali strašljivih izkušenj zaradi uporabe spletnih tehnologij. Naloge centrov za varnejši internet so natančno določene v delovnem programu, ki se nahaja na spletni strani programa: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm. Kot je pojasnjeno na 12. strani razpisne dokumentacije Evropska unija sofinancira projekte v višini 50% upravičenih stroškov oziroma do 75% upravičenih stroškov v primeru, da so prijavitelji javne institucije, majhna in srednja podjetja ali neprofitne organizacije. Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi komunitarne programe EU, ter zagotovitve delovanja centrov za varnejši internet, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za ustanovitev in delovanje centra za varnejši internet. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis v okviru komunitarnega programa Varnejši internet izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo na razpis, ki je objavljen na: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm. Do koriščenja sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo upravičen samo tisti posamezni prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran in najbolje ocenjen s strani Evropske komisije. b.) Pogoji Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni subjekti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da bo predložil osnutek programa in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo na razpis EU. 3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva bodo na voljo na proračunski postavki 7692 (Informacijska varnost) Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012, 2013, 2014. 4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava zaprosila a) Rok za predložitev zaprosila: Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do 11. 4. 2011, do 14. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno). b) Sestava zaprosila: V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki v projekt. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis v okviru programa Varnejši internet v letu 2011 skladno z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/projects/index_en.htm. 5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 7 delovnih dni od preteka roka za predložitev zaprosila. Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo