Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 0034/2011 Ob-2196/11 , Stran 638
Št. 0034/2011 Ob-2196/11
Javni razpis
»Mentorski vavčer 2011« (JR 3/2011-446)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Mentorski vavčer 2011« na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, 96/10), Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112 – A) (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009, Spremembe Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 2011 ter Programa dela in Finančnega načrta JAPTI za leto 2012, h katerim je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 113. redni seji, dne 23. 12. 2010, in pogodbe št. JAPTI – 6064-2010, 2011-PF o izvajanju in financiranju programa Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij za obdobje 2010 – 2011 z dne 31. 3. 2010. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega mentorstva po tem javnem razpisu. 4. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem v začetnih letih poslovanja predvsem: – uspešno premagovanje specifičnih problemov poslovanja, kot na primer vzpostavljanje novih poslovnih povezav, vstop na nove trge, pridobivanje novih finančnih virov ipd., – nadgradnjo in hitrejšo izvedbo aktivnosti podjetja, ki bodo prispevale k izboljšanju poslovanja, in sicer ob strokovni, učinkoviti in celoviti podpori poslovnega mentorja. Ključni cilj javnega razpisa je rast in razvoj podprtih podjetij, kar se bo kazalo v izboljšanju vsaj enega kazalnika(*1) gospodarnosti ali donosnosti ali produktivnosti in dohodkovnosti. Primerjali se bodo bilančni podatki za leto 2012 v primerjavi z bilančnimi podatki za leto 2010. (*1) Kazalnike oz. metodologijo AJPES za izračun kazalnikov za gospodarske družbe najdete na spletni strani: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_za_gd_2006.asp. Kazalnike oz. metodologijo AJPES za izračun kazalnikov za samostojne podjetnike najdete na spletni strani: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila_za_sp_2006.asp (uporabljajo se kazalniki navedeni pod točko 3., 4., 5. in 6. poglavja 3 »Pojasnila kazalnikov«). 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične(*2) osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: (*2) To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1. a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I(*3) Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), (*3) Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti(*4) razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: (*4) Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES. – področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05: Pridobivanje premoga, – oddelek 10: Proizvodnja živil, – oddelek 11: Proizvodnja pijač, – oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 45/10), i. podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo javnih sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, j. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči. 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a. podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje(*5) finančne konstrukcije upravičenih stroškov, (*5) Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 4.000 EUR, ostalih 6.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot 6.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo. b. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s poslovnim mentorjem ali podjetjem, ki ga poslovni mentor vodi, ali podjetjem, ki izdaja račune za opravljeno storitev poslovnega mentorja. Dovoljena je izjema, da ima lahko poslovni mentor delež v podjetju, kolikor ta delež pridobi šele po začetku izvajanja poslovnega mentorstva po tem javnem razpisu. Ta delež ne sme presegati 10% deleža v lastniški strukturi mentoriranega podjetja, c. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo(*6), (*6) Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa z JAPTI sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov. d. podjetje sme v vlogi navesti samo enega poslovnega mentorja, ki mora izpolnjevati pogoje opredeljene v 7.4. poglavju tega javnega razpisa, e. v letu 2010 je podjetje spadalo v ciljno skupino P2C ali P2B(*7). Kolikor podjetje v letu 2010 ni spadalo v ciljno skupino P2C ali P2B, mora poleg ostalih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: (*7) V letu 2010 so v ciljno skupino P2C spadala tista podjetja, ki so tretjič zapovrstjo pridobila sredstva na javnem razpisu »P2 – Subvencije za zagon podjetij« Slovenskega podjetniškega sklada. Ta podjetja so prvič pridobila sredstva na omenjenem javnem razpisu v letu 2008 kot ciljna skupina P2A, v letu 2009 pa kot ciljna skupina P2B. V letu 2010 so v ciljno skupino P2B spadala tista podjetja, ki so drugič zapovrstjo pridobila sredstva na javnem razpisu »P2 – Subvencije za zagon podjetij« Slovenskega podjetniškega sklada. Ta podjetja so prvič pridobila sredstva na omenjenem javnem razpisu v letu 2009 kot ciljna skupina P2A. e.1. podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2007, 2008 ali 2009 (upošteva se datum vpisa pri registrskem organu), e.2. podjetje razvija nove izdelke/storitve, ki so rezultat lastnega razvoja, e.3. podjetje je na dan 31. 12. 2010 zaposlovalo(*8) vsaj dve osebi za polni delovni čas, (*8) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. e.4. podjetje izkazuje rast dodane vrednosti(*9), in sicer vsako leto od drugega leta poslovanja dalje v primerjavi s poslovanjem v predhodnem letu, (*9) Dodana vrednost = kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi poslovni odhodki. e.5. v letu 2009 je podjetje ustvarilo vsaj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje oziroma dodana vrednost na zaposlenega(*10) znaša vsaj 20.000 EUR. (*10) Dodana vrednost na zaposlenega = (kosmati donos iz poslovanja – stroški blaga, materiala in storitev – drugi poslovni odhodki)/ povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem letu. 6. Merila za izbor prejemnikov Osnovno merilo za odobritev vloge je pravočasna in formalno popolna vloga podjetja, iz katere je razvidno, da je skladna s 3., 4., 5., 7., 9. in 10. poglavjem tega javnega razpisa. Za formalno popolno vlogo se šteje: a. vloga, ki je vložena v zaprto in pravilno opremljeno ovojnico (glej 11. poglavje tega javnega razpisa), b. vloga, ki poleg Obrazca št. 6 vsebuje vse ostale obrazce navedene v 17. poglavju tega javnega razpisa. Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih. Podjetjem, ki zadostijo merilom za izbor prejemnikov, se razpisana sredstva dodelijo tako, da se upošteva vrstni red prispetja vlog, pri čemer imajo prednost tiste vloge, ki prispejo(*11) prej. V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja, se upošteva, da ima prednost tista vloga, ki izkazuje višji% rasti dodane vrednosti, če se primerja dodana vrednost podjetja v letu 2010 v primerjavi z letom 2009. (*11) Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa predložitve vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga) ali osebno na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. 7. Poslovno mentorstvo, poslovni mentor 7.1. Poslovno mentorstvo Poslovno mentorstvo pomeni pomoč podjetju s strani izkušene osebe – poslovnega mentorja v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetnik, da uspe. Pri izvajanju poslovnega mentorstva je pomembna aktivna vloga obeh, tako poslovnega mentorja kot podjetnika. Na ta način dosežeta zaupanje in konkretne rezultate. Poslovno mentorstvo se izvaja na tistih področjih poslovanja podjetja, ki jih podjetje opredeli skupaj s poslovnim mentorjem: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge idr. 7.2. Poslovni mentor Poslovni mentor je oseba, ki: – želi prenašati svoje znanje in pozitivne izkušnje na podjetja, – ima sposobnosti za delo s podjetji ter željo, da le-ta uspejo, – je pripravljen vložiti čas in energijo za neprestano ohranjanje dobrega odnosa s podjetjem, – sledi novostim oziroma razvoju na področju podjetništva in/ali razvoju tehnološkega znanja, – zna sodelovati s podjetji v razmišljanjih izven ustaljenih okvirov, – zna pomagati podjetjem pri reševanju problemov v delovanju in poslovanju, kar se kaže v boljšem poslovanju in rasti podjetja. Poslovni mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti. 7.3. Evidenca poslovnih mentorjev Poslovni mentorji, ki bodo navedeni v vlogah podjetij, ki bodo odobrene za sofinanciranje upravičenih stroškov, bodo vpisani v evidenco pri JAPTI. JAPTI ne prevzema odgovornosti za kvaliteto opravljenih storitev poslovnih mentorjev, ki so vpisani v evidenco. V evidenci se vodijo naslednji podatki o poslovnem mentorju: – ime in priimek poslovnega mentorja, – telefon, – GSM, – e-mail. JAPTI varuje osebne podatke poslovnih mentorjev in osebne podatke drugih subjektov, ki jih pridobi pri opravljanju storitev v programu Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij, ter varuje poslovno tajnost v skladu z veljavno zakonodajo. 7.4. Pogoji za izbiro poslovnega mentorja Pogoji, ki jih mora za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevati poslovni mentor, so: – poslovni mentor vodi ali je v preteklosti vodil podjetje, ki je v času njegovega vodenja izkazovalo rast(*12) čistih prihodkov od prodaje vsaj v dveh letih(*13), (*12) Formula za izračun rasti: čisti prihodki od prodaje za leto »n«/čisti prihodki od prodaje za leto »n-1« > 1. (*13) Izpolnjevanje tega pogoja se bo preverjalo na podlagi podatkov navedenih v bazah AJPES. – poslovni mentor ima doseženo vsaj 6. stopnjo izobrazbe, – poslovni mentor izkazuje izkušnje s poslovnim mentorstvom mikro, majhnim ali srednje velikim podjetjem, registriranim po ZGD-1. Poslovni mentor mora izkazati vsaj tri reference(*14) (trajanje poslovnega mentorstva vsaj 6 mesecev/podjetje) od leta 2006 dalje ter jasen in potrjen prispevek k rasti in razvoju v mentoriranih podjetjih, (*14) Referenca je vezana na poslovnega mentorja kot osebo in ne na podjetje, ki ga vodi ali ga je vodil poslovni mentor. – poslovni mentor izkazuje strokovna znanja in izkušnje, ki jih lahko posreduje s poslovnim mentorstvom ter reference o sodelovanju na projektih, – poslovni mentor ima sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s podjetjem, ki bo izstavljalo račune za storitve v programu Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij, za čas trajanja poslovnega mentorstva(*15). Podjetje mora biti registrirano za opravljanje svetovalne dejavnosti. (*15) Delo prek avtorske pogodbe ne pride v poštev. 7.5. Izvedba poslovnega mentorstva Poslovno mentorstvo bo moralo potekati na naslednji način: – podjetje, ki je upravičeno do kandidiranja na ta javni razpis, si po lastni presoji izbere poslovnega mentorja, ki izpolnjuje pogoje za poslovnega mentorja po tem javnem razpisu. »Ujemanje« med podjetjem in poslovnim mentorjem je eden od ključnih elementov za uspešno izvedbo poslovnega mentorstva. Poslovni odnos bo moral temeljiti na zaupanju, spoštovanju, pozitivnem odnosu in na skupnem izvajanju aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev, ki morajo bili dorečeni pred začetkom poslovnega mentorstva s Programom poslovnega mentorstva (sestavni del vloge), – podjetje skupaj z izbranim poslovnim mentorjem pripravi vlogo na ta javni razpis, – podjetje pošlje vlogo na ta javni razpis, – poslovno mentorstvo se mora izvesti v obliki rednih skupnih aktivnosti podjetnika in poslovnega mentorja vsaj 1 × tedensko, v strnjeni izvedbi brez prekinitev najmanj 12 celih mesecev in ne dlje kot do 15. 9. 2012. Poslovno mentorstvo se mora pričeti najkasneje 1. 7. 2011, – poslovno mentorstvo se izvaja na tistih področjih poslovanja podjetja, ki jih podjetje opredeli skupaj s poslovnim mentorjem: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge idr. Poslovni mentor je skupaj s podjetjem odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev v Programu poslovnega mentorstva, kar posledično pomeni tudi za doseganje ključnega cilja opredeljenega v 4. poglavju tega javnega razpisa, – poslovni mentor prek podjetja, ki ga v vlogi navede kot izdajatelja računov za njegovo opravljeno delo, podjetju izstavi račun. Podjetje mora poslovnemu mentorju račun plačati pred uveljavljanjem subvencije pri JAPTI, – uveljavljanje subvencije pri JAPTI, kolikor je bilo podjetju na javnem razpisu odobreno sofinanciranje, – predstavniki JAPTI in Ministrstva za gospodarstvo bodo prek pripravljenih poročil in sestankov s podjetjem in poslovnim mentorjem tekoče spremljali potek poslovnega mentorstva, in sicer z vidika uresničevanja zastavljenih ciljev v programu poslovnega mentorstva. JAPTI in Ministrstvo za gospodarstvo nista odgovorna za nedoseganje pogodbenih obveznosti podjetja. 8. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000 EUR za leti 2011 in 2012 skupaj. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011 in 2012. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6064). Okvirna skupna višina razpisanih sredstev za ta javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 9. Intenzivnost pomoči V skladu s shemo državne pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, majhna in srednje velika podjetja«, (št. priglasitve: BE02-5715334-2007, BE02-5715334-2007/I) znaša intenzivnost pomoči do največ 50% upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 15.000 EUR za celotno obdobje trajanja poslovnega mentorstva. Polovica odobrene celotne višine subvencije podjetju pripada v letu 2011, druga polovica pa v letu 2012. Neporabljena sredstva iz leta 2011 ni mogoče prenašati v leto 2012. Podjetje mora upoštevati, da znotraj posamezne letne kvote ne more uveljavljati višje subvencije od 2.500 EUR za posamezen mesec izvajanja poslovnega mentorstva. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči. 10. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev poslovnih mentorjev. Upoštevajo se le tisti upravičeni stroški, ki bodo nastali v roku od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in največ do 15. 9. 2012. Pri tem mora podjetje upoštevati, da se mora poslovno mentorstvo izvesti v obliki rednih skupnih aktivnosti podjetnika in poslovnega mentorja vsaj 1 x tedensko, v strnjeni izvedbi brez prekinitev najmanj 12 celih mesecev in ne dlje kot do 15. 9. 2012. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Poleg tega upravičen strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno, občasno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja. Podjetje, ki se bo/je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011 (P2) Slovenskega podjetniškega sklada, ne more po tem javnem razpisu uveljavljati nobenih upravičenih stroškov, ki jih je/bo uveljavljalo na omenjenem javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu so s strani JAPTI odobreni zahtevki za izplačilo, ki jih bodo morala podjetja predložiti JAPTI v rokih opredeljenih v pogodbi. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. 11. Način prijave Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 20. 6. 2011. Vloge, ki bodo prispele po 20. 6. 2011 (definicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo določila prvega odstavka 12. poglavja tega javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali dostavi osebno na sedež JAPTI. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 6: »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 12. Odpiranje vlog in izbor podjetij-prejemnikov Odpiranje vlog ne bo javno. JAPTI bo vloge obravnaval tekoče po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga) ali osebno na sedežu JAPTI (datum, ura, minuta). Obravnavale se bodo le vloge prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja, se upošteva, da ima prednost tista vloga, ki izkazuje višji% rasti dodane vrednosti, če se primerja dodana vrednost podjetja v letu 2010 v primerjavi z letom 2009. V tem primeru se bodo ovojnice z vlogami, ki so prispele ob istem času, odprle in razvrstile v vrstni red na podlagi določila iz prejšnjega stavka tega odstavka. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alineje »b« 6. poglavja tega javnega razpisa, bo komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo dopolnila, se kot nepopolne zavržejo. JAPTI lahko kadarkoli zahteva od podjetja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor podjetje tega ne stori v določenem roku, bo JAPTI odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 7., 9. in 10. poglavjem tega javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. Kolikor ostanejo sredstva v višini, ki ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane višine sofinanciranja upravičenih stroškov vloge, ki ima na osnovi merila iz 6. poglavja tega javnega razpisa prva možnost prejeti sredstva, sredstva ostanejo nerazporejena. V primeru, da bodo porabljena vsa razpisana sredstva, se bodo vloge, ki niso prišle na vrsto, neodprte vrnile pošiljateljem. 13. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo o izidu razpisa obveščena s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema vlog. Podjetja bodo ob vročitvi sklepa o izbiri pozvana k podpisu pogodbe (»vavčer«). Če se podjetje v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se nato lahko dodelijo naslednji vlogi, ki ima na osnovi merila iz 6. poglavja tega javnega razpisa prva možnost prejeti sredstva. 14. Poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih podjetje posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko JAPTI, Ministrstvo za gospodarstvo ali drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov vavcer@japti.si, s pripisom »JR Mentorski vavčer 2011 – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 16. Dodatne informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: vavcer@japti.si, do vključno 10. 6. 2011 – zaprosilo naj bo označeno z »JR Mentorski vavčer 2011 – vprašanje«. JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, če iz pisnega zaprosila ali iz elektronske pošte pošiljatelja ni razvidne zahtevane označbe. JAPTI bo na spletnem naslovu www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 17. Obrazci za pripravo vloge: Obrazec št. 1: Prijava podjetja Obrazec št. 2: Izjava podjetja Obrazec št. 3: Program poslovnega mentorstva Obrazec št. 4: Poslovni mentor Obrazec št. 5: Izjava poslovnega mentorja Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije