Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-28/2011-1508 Ob-2124/11 , Stran 665
Št. 478-28/2011-1508 Ob-2124/11
Občina Kočevje v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leti 2010 in 2011, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v njeni lasti
1. Predmet prodaje: A – Stanovanja Izhodiščna cena stanovanj brez vključenega davka na promet nepremičnin (v višini 2% od končne prodajne vrednosti kot davčne osnove) znaša: 1 – Štirisobno stanovanje št. 3 (3. E), na naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju in mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št. 1896/14, k.o. Kočevje. Izmera: 111,20 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena. Izklicna cena: 108.976,0 EUR. 2 – Štirisobno stanovanje št. 7 (7. E), na naslovu TZO 12c (1086. ES), stanovanje se nahaja v dveh etažah – nadstropju in mansardi, parc. št. 1210/2, podvložek št. 1896/18, k.o. Kočevje. Izmera: 101,74 m2. Lastnosti: etažna lastnina je vzpostavljena. Izklicna cena: 89.550,0 EUR. B – Stavbna zemljišča 1 – parcela št. 160/29 (663 m2), k.o. Onek. Izklicna cena: 6.567,0 EUR z vključenim 20% DDV. 2 – parcela št. 160/30/1 (653 m2), k.o. Onek. Izklicna cena: 6.477,0 EUR z vključenim 20% DDV. 3 – parcela št. 18/6 (1072 m2), k.o. Kočevska Reka. Izklicna cena: 15.600,0 EUR z vključenim 20% DDV. 4 – parcela št. 295/3 (620 m2), k.o. Stara Cerkev. Izklicna cena: 17.000,0 EUR z vključenim 20% DDV. 5 – parcele št. *151/3 (61 m2), 3201 (209 m2), 3202 (90 m2), 3203 (111 m2), 3204 (177 m2), k.o. Novi Lazi. Izklicna cena: 11.880,0 EUR z vključenim 20% DDV. 6 – parcele št. *56 (90 m2), 532 (349 m2), *57 (144 m2), 531 (504 m2), *60 (122 m2), 530 (446 m2), *59 (597 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV. 7 – parcele št. *62 (95 m2), 515 (594 m2), *61 (414 m2), *64 (109 m2), 514 (803 m2), *63 (230 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.920,0 EUR z vključenim 20% DDV. 8 – parcele št. *65 (137 m2), 484/3 (255 m2), *66 (525 m2), 482/2 (547 m2), *67 (719 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 16.440,0 EUR z vključenim 20% DDV. 9 – parcele št. 478/1 (129 m2), 3233/1 (278 m2), *72 (663 m2), 477/2 (210 m2), 476/1 (1607 m2), k.o. Črni Potok. Izklicna cena: 21.720,0 EUR z vključenim 20% DDV. 10 – parcela št. 492/6 (801 m2), k.o. Željne. Izklicna cena: 10.560,0 EUR z vključenim 20% DDV. 11 – parcela št. 309 (1628 m2), k.o. Željne. Izklicna cena: 9.660,0 EUR z vključenim 20% DDV. 12 – parcela št. 2235/5 (1256 m2), k.o. Kočevje. Izklicna cena: 16.800,0 EUR z vključenim 20% DDV. C – Ustanovitev stavbne pravice a) koča »Na gredah«, parc. št. 137/2, k.o. Koblarji; koča 60 m2, dvorišče 48 m2. Izklicna cena: 10.143,0 EUR. Čas trajanja pravice: 20 let od sklenitve pogodbe. Druge obveznosti: pridobitelj stavbne pravice je v času trajanja le-te dolžan plačevati tudi letno nadomestilo v višini 2,5% od izklicne cene. 2. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo odvijala v četrtek, 7. aprila 2011 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (1. nadstropje). Podatke oziroma potrdila iz 3. točke tega razpisa pa je potrebno predložiti najkasneje do dneva pred dnevom javne dražbe, tj. vključno do srede, 6. aprila 2011 do 17. ure, osebno v vložišče ali pa morajo do tedaj prispeti v vložišče priporočeno po pošti. 3. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in druge informacije Celoten razpis, dodatne informacije in obrazce o javni dražbi ter nepremičninah je možno pridobiti na uradni spletni strani Občine Kočevje ter neposredno pri Damirju Marinču, tel. 01/893-82-45 (pravna vprašanja in vprašanja glede javne dražbe) ali Robertu Latinu tel. 01/893-82-38 (podatki o parcelah, prostorskih in ureditvenih pogojih), v času uradnih ur. Občina jamči, da so nepremičnine brez pravnih napak. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, z v trenutku javne dražbe zatečenim dejanskim posestnim stanjem na terenu. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, ali druga pooblaščena oseba, lahko s soglasjem župana ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla (pogodbe).
Občina Kočevje