Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-110/2009/26 Ob-2104/11 , Stran 664
Št. 478-110/2009/26 Ob-2104/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z 2. točko 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Nepremičnina, parc. št. 202/14 – travnik, v izmeri 568 m2 in nepremičnina, parc. št. 202/28 – travnik, v izmeri 472 m2, vpisanih v zk. vl. št. 347, k.o. Podljubelj. Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnini, ki sta predmet javne dražbe, znaša 63.100,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na dodano vrednost. Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 13. 4. 2011, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba v 1. nadstropju. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 12. 4. 2011, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, sklic 28 17116-2990008-39903011. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetni nepremičnini. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru s Tatjano Dolar, Policijska uprava Kranj, tel. 04/233-63-31, pri kateri dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninama, ki sta predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – Občina Tržič ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah; – po delu nepremičnine parc. št. 202/28, k.o. Podljubelj, poteka trasa javnega vodovoda, ki pa ni več v funkciji oziroma je opuščena; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost, vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve