Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

Št. 6/2011 Ob-2190/11 , Stran 663
Št. 6/2011 Ob-2190/11
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 86/10) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb – trafopostaja Trebuša
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Predmet javnega zbiranja ponudb je objekt trafopostaje Trebuša 20/0,4 kV, 2 × 1000 kVA, s priključnim srednje napetnostnim kablovodom od nakupovalnega centra Velenje ter 20 kV DV Andraž, z vgrajenim energetskim transformatorjem z nazivno močjo 630 kVA, ki stoji na parceli 3253/34, pašnik, v izmeri 55 m2, funkcionalni objekt 20 m2, k.o. 964 Velenje. Predmetna nepremičnina se nahaja na območju urejenim z Odlokom o zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II. (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 08/89, 02/90, 02/96, 13/06 in 12/10) v nadaljevanju: ZN Trebuša). Izhodiščna cena objekta trafopostaje Trebuša je: 55.100,00 €. Izhodiščna cena zemljišča, v izmeri 75 m2, je 3.000,00 €. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Janji Kastelic, v Pravni službi, pritličje, pisarna št. 14. III. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. 2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, se prodajajo kot celota. 3. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine. 6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). 2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za nakup vseh nepremičnin. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnin, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-25032011, kar znaša 5.810,00 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled.). 2.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2, – samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo poslovne banke. 3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 3). 5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 4). 6. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga 5). 7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 5.810,00 EUR, na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-25032011. Ponudba bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 18. 4. 2011, do 10. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin – Trafopostaja Trebuša«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno. 3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Jerneju Korelcu, na tel. 03/896-16-68, ali pa svoje vprašanje pošljejo na elektronski naslov: jernej.korelc@velenje.si
Mestna občina Velenje